Pāriet uz galveno saturu

Pievienošanās Eiropas Savienībai

Iestāšanās Eiropas Savienībā nenotiek vienā mirklī. Gluži otrādi, tā ir sarežģīta procedūra. Kad valsts, kas vēlas iestāties ES, ir izpildījusi dalības kritērijus, tai visās jomās jāievieš ES noteikumi un regulējums.

Jebkura valsts, kas atbilst dalības kritērijiem, var iesniegt lūgumu, lai to uzņem ES. Šīs prasības ir pazīstamas ar nosaukumu “Kopenhāgenas kritēriji”. Tie ir vairāki, piemēram, stabila demokrātija, tiesiskums un funkcionējoša tirgus ekonomika. Valstij arī jāpārņem viss spēkā esošais ES regulējums un jāapņemas ieviest eiro.

Valsts, kura vēlas pievienoties ES, iesniedz pieteikumu Padomei. Savukārt tā aicina Eiropas Komisiju novērtēt šīs valsts atbilstību Kopenhāgenas kritērijiem. Pamatojoties uz Komisijas atzinumu, Padome lemj par sarunu mandātu. Tad par katru tematu atsevišķi tiek oficiāli atklātas sarunas.

Tā kā katrai kandidātvalstij ir savos tiesību aktos jāpārņem liels daudzums ES noteikumu un regulējuma, sarunas var ieilgt. Šajā pirmspievienošanās periodā kandidātvalstis saņem finansiālu, administratīvu un tehnisku palīdzību.

Kandidātvalstis

Šajās valstīs notiek ES tiesību aktu pārņemšana jeb “transponēšana” (vai iekļaušana) valsts tiesību aktos.

Potenciālās kandidātvalstis

Potenciālās kandidātvalsts vēl neatbilst kritērijiem, kas noteikti dalībai ES.

  • Gruzija
  • Kosova*
    *Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.