Skip to main content

Lid worden van de EU

Lid worden van de EU is een ingewikkelde procedure die veel tijd in beslag neemt. Eerst moet een kandidaat-lidstaat aan allerlei voorwaarden voldoen, en daarna moet hij alle regels en wetten van de EU omzetten.

Ieder land dat voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap kan een aanvraag indienen. Die voorwaarden staan bekend als de “criteria van Kopenhagen” en omvatten een stabiele democratie en rechtsstaat, een functionerende markteconomie, en instemming met alle wetten en regels van de EU, inclusief de euro.

Een land dat wil toetreden, moet het lidmaatschap aanvragen bij de Raad, die op zijn beurt de Commissie vraagt om na te gaan of de kandidaat aan alle criteria van Kopenhagen voldoet. Op basis van het advies van de Commissie neemt de Raad vervolgens een besluit over een onderhandelingsmandaat. Daarna gaan de formele onderhandelingen over ieder onderwerp afzonderlijk van start.

Omdat iedere kandidaat-lidstaat zoveel EU-regels moet omzetten in nationale wetgeving, kunnen de onderhandelingen erg lang duren. De landen krijgen wel financiële, administratieve en technische steun in die zogenaamde pretoetredingsperiode.

Kandidaat-lidstaten

Deze landen zijn bezig de EU-wetgeving om te zetten (oftewel te integreren) in nationale wetgeving:

Potentiële kandidaat-lidstaten

Potentiële kandidaat-lidstaten voldoen nog niet aan de voorwaarden voor het EU-lidmaatschap:

  • Georgië
  • Kosovo*
    * Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.