Prejsť na hlavný obsah

Pristúpenie k EÚ

Získanie členstva v EÚ je zložitý proces, ktorý sa neudeje zo dňa na deň. Keď kandidátska krajina splní podmienky členstva, musí implementovať pravidlá a právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach.

Žiadosť môže podať ktorákoľvek krajina, ktorá spĺňa podmienky členstva. Tieto podmienky sú známe ako kodanské kritériá a zahŕňajú stabilnú demokraciu a zásadu právneho štátu, fungujúce trhové hospodárstvo a akceptáciu všetkých právnych predpisov EÚ vrátane právnych predpisov týkajúcich sa eura.

Krajina, ktorá chce pristúpiť k EÚ, predloží žiadosť o členstvo Rade, ktorá požiada Komisiu o posúdenie schopnosti žiadateľa splniť kodanské kritériá. Na základe stanoviska Komisie potom Rada rozhodne o mandáte na rokovanie. Následne sa formálne otvoria rokovania podľa jednotlivých oblastí.

Vzhľadom na mimoriadne veľký objem pravidiel a právnych predpisov EÚ, ktoré musí každá kandidátska krajina prijať ako vnútroštátne právo, si ukončenie rokovaní vyžaduje dlhý čas. Počas tohto predvstupového obdobia sa kandidátom poskytuje finančná, administratívna a technická podpora.

Kandidátske krajiny

Tieto krajiny sú v procese transpozície (alebo integrovania) právnych predpisov EÚ do vnútroštátneho práva:

Potenciálni kandidáti

Potenciálne kandidátske krajiny zatiaľ nespĺňajú požiadavky na členstvo v EÚ:

  • Gruzínsko
  • Kosovo*
    * Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.