Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Pristúpenie k EÚ

Získanie členstva v EÚ je zložitý proces, ktorý sa neudeje zo dňa na deň. Keď kandidátska krajina splní podmienky členstva, musí implementovať pravidlá a právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach.

Žiadosť môže podať ktorákoľvek krajina, ktorá spĺňa podmienky členstva. Tieto podmienky sú známe ako kodanské kritériá a zahŕňajú fungujúce trhové hospodárstvo, stabilnú demokraciu a zásadu právneho štátu, ako aj akceptáciu všetkých právnych predpisov EÚ vrátane právnych predpisov týkajúcich sa eura.

Krajina, ktorá chce pristúpiť k EÚ, predloží žiadosť o členstvo Rade, ktorá požiada Komisiu o posúdenie schopnosti žiadateľa splniť kodanské kritériá. Ak je stanovisko Komisie kladné, Rada sa musí dohodnúť na mandáte na rokovanie. Následne sa formálne otvoria rokovania podľa jednotlivých oblastí.

Vzhľadom na mimoriadne veľký objem pravidiel a právnych predpisov EÚ, ktoré musí každá kandidátska krajina prijať ako vnútroštátne právo, si ukončenie rokovaní vyžaduje dlhý čas. Počas tohto predvstupového obdobia sa kandidátom poskytuje finančná, administratívna a technická podpora.

Kandidátske krajiny

Tieto krajiny sú v procese transpozície (alebo integrovania) právnych predpisov EÚ do vnútroštátneho práva:

Potenciálni kandidáti

Potenciálne kandidátske krajiny zatiaľ nespĺňajú požiadavky na členstvo v EÚ:

  • Bosna a Hercegovina
  • Kosovo*
    * Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.