Skip to main content

Pridružitev EU

Postopek za članstvo v EU je zapleten in dolgotrajen. Ko država kandidatka izpolni pogoje za članstvo, mora na vseh področjih izvajati pravila in predpise EU.

Država, ki izpolnjuje pogoje za članstvo, lahko zaprosi za članstvo. Ti pogoji, t. i. københavnska merila, zajemajo tržno gospodarstvo, trdno demokracijo in pravno državo ter sprejetje celotne zakonodaje EU, vključno z enotno valuto.

Država, ki se želi pridružiti EU, prošnjo predloži Svetu, ki Evropsko komisijo prosi za pripravo uradnega mnenja. Komisija oceni sposobnost države prosilke glede izpolnjevanja københavnskih meril. Če je mnenje Komisije pozitivno, Svet odloči o pogajalskem mandatu. Nato se začnejo uradna pogajanja na posameznih področjih.

Zaradi obsežnega prenosa zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo so pogajanja zelo dolgotrajna. EU državam kandidatkam v predpristopnem obdobju zagotavlja finančno, administrativno in tehnično pomoč.

Države kandidatke

To so države, ki so v postopku prenosa (oziroma vključevanja) zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo:

Potencialne države kandidatke

Potencialne kandidatke še ne izpolnjujejo zahtev za članstvo v EU:

  • Bosna in Hercegovina
  • Kosovo*
    * To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.