Skip to main content

Att bli medlem i EU

Att bli EU-medlem är ett komplicerat förfarande som tar lång tid. När det ansökande landet väl uppfyller villkoren för medlemskap måste det införa EU:s lagstiftning på alla områden.

Alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap kan ansöka om att gå med i EU. De här villkoren kallas Köpenhamnskriterierna. Landet ska bland annat vara en stabil demokrati, följa rättsstatsprincipen, ha en fungerande marknadsekonomi, införa alla EU-regler och vara berett att införa euron.

Ett land som vill gå med i EU skickar en medlemsansökan till ministerrådet, som ber kommissionen att bedöma om landet klarar att uppfylla villkoren för medlemskap. Baserat på kommissionens yttrande beslutar rådet sedan om ett förhandlingsmandat. Medlemskapsförhandlingarna inleds därefter formellt. Man behandlar ett område i taget.

På grund av den enorma mängd EU-regler som kandidatländerna måste anta som nationell lag, tar det lång tid att avsluta förhandlingarna. Kandidatländerna får ekonomiskt, administrativt och tekniskt stöd under den här föranslutningsperioden.

Kandidatländer

Följande länder håller på att införliva EU:s lagstiftning i sin nationella lagstiftning:

Potentiella kandidatländer

De potentiella kandidatländerna uppfyller ännu inte villkoren för EU-medlemskap:

  • Georgien
  • Kosovo*
    * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.