Skip to main content

Faktid ja näitajad Euroopa Liidu majanduse kohta

Kui suur on ELi majandus?

Euroopa Liit toimib 27 riigist koosneva ühtse turuna.

2019. aastal oli ELi sisemajanduse koguprodukt (SKP) arvestatuna kõigi toodetud kaupade ja teenuste koguväärtusena 16,4 triljonit eurot (Ühendkuningriik oli siis veel ELi osa).

Kaubandus

ELi osakaal maailma kaubavahetuses on ligikaudu 15%. EL, Hiina ja Ameerika Ühendriigid on rahvusvahelise kaubanduse kolm suurimat turuosalist.

Allikas: Eurostat

 

2019. aastal moodustas ELi ülemaailmne kaubandus kokku 4071 miljardit eurot. ELi-sisese kaubanduse väärtus oli 2019. aastal 3061 miljardit eurot.

Lisateave ELi-sisese kaubanduse kohta

Tööhõive ja võrdsus

Tööhõive määr näitab tööga hõivatud tööealise elanikkonna osakaalu.

Allikas: Eurostat

 

Töötuse määr on töötute inimeste osakaal kogu tööjõust. Nii töötuse määr kui ka tööjõu suurus on tööturu suundumuste põhinäitajad.

Allikas: Eurostat

 

Korrigeerimata sooline palgalõhe on mees- ja naissoost töötajate keskmise brutotunnitasu vahe. Seda väljendatakse protsendina meestöötajate keskmisest brutotunnitasust. Selle puhul võetakse arvesse kõiki töötajaid, kes töötavad vähemalt 10 töötajaga ettevõtetes.

Allikas: Eurostat