Skip to main content
European Union

Fakta a čísla týkající se uspořádání Evropské unie

Státy Evropské unie

Evropské společenství uhlí a oceli založilo v roce 1951 šest zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko). V roce 1958 se přeměnilo v Evropské hospodářské společenství (EHS) a jeho název byl v roce 1993 změněn na Evropskou unii.

V průběhu let se k původním šesti zemím připojilo dalších 22.

Spojené království vystoupilo z EU 1. února 2020.

Evropská unie má v současné době 27 členských států a 24 úředních jazyků.

Všechny členské státy EU ve zkratce

Historické a aktuální zeměpisné mapy

 

Země, které používají euro

Euro je oficiální měnou v 19 zemích EU. Tyto země se označují jako eurozóna.

Které státy euro používají?

 

Členové schengenského prostoru

Schengenský prostor, který funguje od 1985, umožňuje lidem a podnikům cestovat a podnikat bez hraničních kontrol. V době jeho vzniku v červnu 1985 jej tvořilo pět zemí. Dnes sdružuje 22 zemí EU a 4 země mimo EU.

Země schengenského prostoru rovněž posílily bezpečnost na svých společných vnějších hranicích.

Kosovo* : Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Rozpočet a výdaje EU

Rozpočet EU je financován z procentního podílu hrubého národního důchodu každé členské země a z jiných zdrojů. O výši rozpočtu a způsobu jeho financování rozhodují členské státy EU.

„Vlastní zdroje“ (jako jsou cla, odvody, DPH a příspěvky členských států) představují přibližně 98 % rozpočtu EU. Zbývající 2 % příjmů rozpočtu pochází z jiných zdrojů.

V dlouhodobém rozpočtu EU jsou stanoveny dlouhodobé priority a limity výdajů EU. Jsou z něj financovány např. podpora zaměstnanosti, regionální rozvoj, vzdělávání, výzkum a životní prostředí. Společně o něm rozhodují Evropská komise, Rada a Parlament. Za čerpání rozpočtu odpovídá Evropská komise.

Dlouhodobý rozpočet EU

Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027

Poslanci Evropského parlamentu

Evropský parlament tvoří 705 poslanců volených ve všech 27 zemích EU. Poslanci EP jsou voleni na pětileté funkční období. Volby respektují zásadu poměrného zastoupení a počet křesel pro jednotlivé země se stanoví na základě počtu jejich obyvatel. Schůze výborů Evropského parlamentu se konají v Bruselu a plenární zasedání v Bruselu a ve Štrasburku. Správní útvary Parlamentu sídlí v Lucemburku. Parlament rovněž vysílá delegace do regionů mimo EU.

Vyhledávání poslanců EP podle zemí

Rozdělení křesel podle zemí

Rozdělení křesel podle politických skupin