Přejít na hlavní obsah

Fakta a čísla týkající se uspořádání Evropské unie

Státy Evropské unie

Evropské společenství uhlí a oceli založilo v roce 1951 šest zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko). V roce 1958 se přeměnilo v Evropské hospodářské společenství (EHS) a jeho název byl v roce 1993 změněn na Evropskou unii.

V průběhu let se k původním šesti zemím připojilo dalších 22.

Spojené království vystoupilo z EU 1. února 2020.

Evropská unie má v současné době 27 členských států a 24 úředních jazyků.

Všechny členské státy EU ve zkratce

Historické a aktuální zeměpisné mapy

 

Země, které používají euro

Euro je oficiální měnou v 20 zemích EU. Tyto země se označují jako eurozóna.

Které státy euro používají?

 

Členové schengenského prostoru

Schengenský prostor, který funguje od 1985, umožňuje všem cestovat a podnikat bez hraničních kontrol. V době jeho vzniku v červnu 1985 jej tvořilo pět zemí. Dnes sdružuje 23 zemí EU a 4 země mimo EU.

Země schengenského prostoru rovněž posílily bezpečnost na svých společných vnějších hranicích.

Kosovo*: Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(99) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Rozpočet a výdaje EU

Rozpočet EU je financován z procentního podílu hrubého národního důchodu každé členské země a z jiných zdrojů. O výši rozpočtu a způsobu jeho financování rozhodují členské státy EU.

„Vlastní zdroje“ (jako jsou cla, odvody, DPH a příspěvky členských států) představují přibližně 98 % rozpočtu EU. Zbývající 2 % příjmů rozpočtu pochází z jiných zdrojů.

V dlouhodobém rozpočtu EU jsou stanoveny dlouhodobé priority a limity výdajů EU. Jsou z něj financovány např. podpora zaměstnanosti, regionální rozvoj, vzdělávání, výzkum a životní prostředí. Společně o něm rozhodují Evropská komise, Rada a Parlament. Za čerpání rozpočtu odpovídá Evropská komise.

Dlouhodobý rozpočet EU

Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 a nástroj NextGenerationEU

Poslanci Evropského parlamentu

Evropský parlament tvoří 705 poslanců volených ve všech 27 zemích EU. Poslanci EP jsou voleni na pětileté funkční období. Volby respektují zásadu poměrného zastoupení a počet křesel pro jednotlivé země se stanoví na základě počtu jejich obyvatel. Zasedání výborů Evropského parlamentu se konají v Bruselu a plenární zasedání v Bruselu a ve Štrasburku. Správní útvary Parlamentu sídlí v Lucemburku. Parlament rovněž vysílá delegace do regionů mimo EU.

Vyhledávání poslanců EP podle zemí

Rozdělení křesel podle zemí

Rozdělení křesel podle politických skupin