Pereiti prie pagrindinio turinio

2019–2024 m. Europos Sąjungos prioritetai

Tikslas

Po 2019 m. gegužės mėn. įvykusių Europos Parlamento rinkimų ES nustatė keletą prioritetų, kuriais bus grindžiama jos politinė ir strateginė darbotvarkė iki 2024 m. Jie padeda spręsti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria ES ir ES piliečiai.

Prioritetai nustatyti atsižvelgiant į ES vadovų, valstybių narių ministrų, ES institucijų ir į Europos Parlamentą išrinktų frakcijų dialogą. 2019 m. birželio mėn. ES vadovai išdėstė savo prioritetus 2019–2024 m. ES strateginėje darbotvarkėje. Ja grindžiami Europos Komisijos politiniai prioritetai, kuriuos ji nustato prieš prasidedant penkerių metų kadencijai.

ES 2019–2024 m. strateginė darbotvarkė

Europos Vadovų Taryba savo 2019–2024 m. strateginėje darbotvarkėje nustatė 4 prioritetines sritis, kuriomis bus grindžiamas ES institucijų darbas per šiuos 5 metus. Šiose srityse siekiama reaguoti į dabartinės pasaulinės padėties keliamus iššūkius ir teikiamas galimybes. Sutelkdama į jas dėmesį, ES gali sustiprinti savo vaidmenį sudėtingoje šiandienos aplinkoje.

Strateginėje darbotvarkėje taip pat nustatyta, kaip įgyvendinti prioritetus.

4 prioritetai

Piliečių ir laisvių apsauga

Veiksminga ES išorės sienų kontrolė ir tolesnis visapusiškos migracijos politikos plėtojimas. Kova su terorizmu ir tarpvalstybiniu/internetiniu nusikalstamumu, ES atsparumo gaivalinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms didinimas.

Stiprios ir gyvybingos ekonominės bazės plėtojimas

Atsparios ekonomikos kūrimas stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą siekiant užtikrinti, kad Europa būtų geriau pasiruošusi būsimoms krizėms, užbaigiant kurti bankų ir kapitalo rinkų sąjungą, stiprinant tarptautinį euro vaidmenį, investuojant į įgūdžius ir švietimą, remiant Europos įmones, išnaudojant skaitmeninės pertvarkos potencialą ir plėtojant tvirtą pramonės politiką.

Poveikį klimatui neutralizuojančios, žalios, teisingos ir socialinės Europos kūrimas

Investavimas į ekologiškas iniciatyvas, kuriomis gerinama oro ir vandens kokybė, skatinamas tvarus žemės ūkis ir išsaugomos aplinkos sistemos bei biologinė įvairovė. Veiksmingos žiedinės ekonomikos (kurioje gaminiai būtų patvaresni, tinkami pakartotinai naudoti, taisyti, perdirbti ir efektyviai naudotų energiją) ir gerai veikiančios ES energijos rinkos (kurioje būtų tiekiama tvari, saugi ir įperkama energija) sukūrimas. Greitesnis perėjimas prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo, kartu mažinant ES priklausomybę nuo išorės energijos šaltinių. Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas.

Europos interesų ir vertybių propagavimas pasaulinėje arenoje

Tvirtos užsienio politikos, grindžiamos ambicinga kaimynystės politika, kurioje dalyvauja 16 artimiausių rytinių ir pietinių kaimynių, ir visapusiška partneryste su Afrika, kūrimas. Pasaulinių taikos procesų stabilumo, demokratijos ir žmogaus teisių skatinimas visame pasaulyje. Tvirtos prekybos politikos užtikrinimas laikantis daugiašališkumo principo ir pasaulinėmis taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos puoselėjimas. Didesnė atsakomybė už saugumą ir gynybą, glaudžiai bendradarbiaujant su NATO.

Naujoji 2019–2024 m. ES strateginė darbotvarkė

2019–2024 m. Komisijos prioritetai

Komisijos pirmininkė nustatė 6 politinius prioritetus dabartinei penkerių metų kadencijai. Jie nustatomi vadovaujantis strategine Tarybos darbotvarke ir atsižvelgiant į diskusijų su Europos Parlamento politinėmis frakcijomis rezultatus.

6 prioritetai

Europos žaliasis kursas

Pertvarkyti ES į modernią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, kartu išsaugant Europos gamtinę aplinką, kovojant su klimato kaita ir užtikrinant, kad Europa iki 2050 m. neutralizuotų anglies dioksido poveikį ir efektyviai naudotų išteklius.

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

Skatinti skaitmeninę pertvarką investuojant į įmones, mokslinius tyrimus ir inovacijas, reformuojant duomenų apsaugą, suteikiant žmonėms įgūdžių, kurių reikia naujos kartos technologijoms, ir rengiant atitinkamas taisykles.

Žmonėms tarnaujanti ekonomika

Stiprinti ES ekonomiką, drauge užtikrinant darbo vietas ir mažinant nelygybę, remti įmones, stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą ir užbaigti kurti bankų ir kapitalo rinkų sąjungą.

Pasaulyje stipresnė Europa

Stiprinti ES balsą pasaulyje ir Europos, kaip stiprios, atviros ir sąžiningos prekybos, daugiašališkumo ir taisyklėmis grindžiamos pasaulinės tvarkos lyderės, poziciją. Stiprinti santykius su kaimyninėmis šalimis ir partneriais bei ES gebėjimą valdyti krizes pasitelkiant civilinius ir karinius pajėgumus.

Europinės gyvensenos propagavimas

Puoselėti pagrindines teises ir teisinės valstybės principą, kaip lygybės, tolerancijos ir socialinio teisingumo garantus. Mažinti saugumo riziką, ginti vartotojų teises ir suteikti jiems daugiau galių, stiprinti teisėtos ir saugios migracijos sistemą drauge veiksmingai valdant ES išorės sienas, modernizuojant ES prieglobsčio sistemą ir glaudžiai bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis.

Naujas postūmis Europos demokratijai

Stiprinti Europos demokratinius procesus plėtojant glaudesnius santykius su Europos Parlamentu ir nacionaliniais parlamentais, apsaugoti ES demokratiją nuo išorės kišimosi, užtikrinti skaidrumą ir sąžiningumą viso teisėkūros proceso metu, taip pat aktyviau įtraukti europiečius į ES ateities formavimą.

Komisijos pasiekimai nuo 2019 m.

Komisijos prioritetai

Komisijos veiksmai pagal temas

Naujoji 2024–2029 m. ES strateginė darbotvarkė

ES vadovai drauge aptaria ES kryptį ir tikslus ateinantiems penkeriems metams iki 2029 m. Naujoji strateginė darbotvarkė turėtų būti priimta 2024 m. birželio mėn.

ES 2024–2029 m. strateginė darbotvarkė