Skip to main content

Teisinė informacija

Atsakomybės apribojimo pareiškimas.

Šią svetainę tvarko Europos Komisija, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su jos iniciatyvomis ir apskritai Europos Sąjungos politika. Mūsų tikslas – šios informacijos naujumas ir tikslumas. Jei mums bus pranešta apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Vis dėlto Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija yra:

  • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
  • kai kuriais atvejais yra susijusi su išorės svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik Europos Sąjungos oficialusis leidinys (spausdintiniai numeriai arba – nuo 2013 m. liepos 1 d. – elektroniniai numeriai svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Komisija neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei sumažinti Europos Komisijos teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų, nei neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės neatleidžiama.

Privatumo politika
Duomenų apsaugos politika, ES duomenų pasaugos taisyklės, e. paslaugos.

Autorių teisių apsaugos ženklas

© Europos Sąjunga, 1995–2023
Jei nenurodyta kitaip, dauginti leidžiama nurodžius šaltinį.
Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Trečiųjų šalių naudojimasis ES emblema

Trečiųjų asmenų naudojimosi Europos emblema principai išdėstyti administraciniame susitarime su Europos Taryba. 2012 m. rugsėjo 8 d. šis susitarimas paskelbtas „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ (2012/C 271/04).

Pagal šį susitarimą bet kuris fizinis arba juridinis asmuo (naudotojas) gali naudoti ES emblemą ar bet kurią jos dalį, jei ją naudojant:

a) nesudaromas įspūdis ar prielaida, kad esama naudotojo ir Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų ir organų ar Europos Tarybos ryšio, kai tokio ryšio nėra;

b) visuomenė neklaidinama, kad naudotojas gauna Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų ir organų ar Europos Tarybos palaikymą, paramą, patvirtinimą ar pritarimą, kai taip nėra;

c) nėra siekiama tikslo ar vykdoma veikla, kurie yra nesuderinami su Europos Sąjungos ar Europos Tarybos tikslais ir principais arba kitaip neteisėti.

Jei ES emblema naudojama laikantis pirmiau išdėstytų sąlygų, raštiško leidimo prašyti nereikia.

ES emblema arba jos imitacija heraldikos požiūriu negali būti registruojama kaip prekės ženklas ar bet kokia kita intelektinės nuosavybės teisė.

Parsisiųsdinkite ES emblemą ir grafinę informaciją

 

Daugiau informacijos apie ES emblemą

Dėl informacijos, susijusios su ES emblemos vaizdiniais ir grafiniais aspektais, kreipkitės adresu COMM-VISUAL-IDENTITY@ec.europa.eu.

Dėl teisinės informacijos, susijusios su ES emblemos naudojimu arba su prekės ženklo registracija/paraiška, kurioje yra ES emblemos elementų, kreipkitės adresu EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu.