Přejít na hlavní obsah

Právní upozornění

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat aktualizované a přesné informace. Budeme-li upozorněni na případné chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu,
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,
  • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah Komise nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost,
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat výpadků a poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Ochrana soukromí
Politika ochrany soukromí, pravidla EU vztahující se k ochraně údajů, e-služby.

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1995–2023
Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak.
Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

Používání znaku EU třetími stranami

Zásady pro užívání znaku EU třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy. Tato dohoda byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. září 2012 (2012/C 271/04).

Podle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat znak EU nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání

a) nevyvolává dojem nebo domněnku, že existuje spojení mezi třetí stranou a některým z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud takové spojení neexistuje,

b) nevede veřejnost k přesvědčení, že uživatel požívá podpory, sponzorství, souhlasu nebo schválení některého z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud tomu tak není,

c) nesouvisí s cílem či činností, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo s cílem či činností, které nejsou z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Pokud je znak EU používán v souladu s výše uvedenými podmínkami, není potřeba žádat o písemný souhlas.

Registrace znaku EU ani jeho heraldického napodobení jako ochranné známky nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví není možná.

Stáhnout znak EU a grafické informace

 

Potřebujete další informace o znaku EU?

Více informací o vizuální a grafické podobě znaku EU získáte na adrese COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Právní informace týkající se používání znaku EU nebo registrace či žádosti o zápis ochranné známky obsahující prvky znaku EU získáte na adrese EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu)