Skip to main content

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenie

Na portalu Komisji Europejskiej udostępniamy ogółowi społeczeństwa informacje o inicjatywach Komisji i obszarach działalności Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się jak najszybciej usuwać. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na stronach portalu.

Informacje te:

  • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów
  • mogą być niepełne, niekompletne, niedokładne bądź nieaktualne
  • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby Komisji nie sprawują kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności
  • nie mają charakteru porad zawodowych ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba uzyskania konkretnej porady, prosimy się skonsultować ze specjalistą).

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne na portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Dokładamy starań, aby ograniczyć do minimum problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak pliki lub formaty, za pomocą których niektóre dane i informacje zostały przygotowane lub zamieszczone na stronach portalu, mogą zawierać błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z portalu lub innych zewnętrznych serwisów, do których portal zawiera linki.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Polityka prywatności
Polityka ochrony danych, unijne przepisy o ochronie danych, e-usługi

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995–2023
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, o ile nie określono inaczej.
W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

Wykorzystanie symbolu UE przez osoby trzecie

Zasady wykorzystania symbolu UE przez osoby trzecie określono w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy. Porozumienie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 września 2012 r. (2012/C 271/04).

Zgodnie z porozumieniem każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik zewnętrzny”) może wykorzystywać symbol UE lub jakikolwiek z jego elementów pod warunkiem, że wykorzystanie to:

a) nie stwarza wrażenia ani nie prowadzi do założenia, że użytkownik zewnętrzny jest powiązany z którąkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli takie powiązanie nie istnieje

b) nie wywołuje u odbiorcy przekonania, że użytkownik otrzymał wsparcie, środki finansowe, zezwolenie lub zgodę którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli tak nie jest

c) nie jest związane z celem lub działalnością niezgodną z celami i zasadami Unii Europejskiej lub Rady Europy lub nie jest w inny sposób niezgodne z prawem.

Jeżeli wykorzystanie symbolu UE jest zgodne z powyższymi warunkami, nie ma konieczności ubiegania się o pisemną zgodę.

Rejestracja symbolu UE, lub jego imitacji z heraldycznego punktu widzenia, jako znaku towarowego lub jako innego prawa własności intelektualnej jest niedopuszczalna.

Pobierz symbol UE i wskazówki graficzne

 

Więcej informacji o symbolu UE

Informacje dotyczące wizualnych i graficznych aspektów symbolu UE można uzyskać, pisząc na adres COMM-VISUAL-IDENTITY@ec.europa.eu

Informacje prawne dotyczące wykorzystania symbolu UE lub wniosku o rejestrację / zgłoszenia znaku towarowego zawierającego elementy symbolu UE można uzyskać pod adresem EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu