Skip to main content

Emigracja do Unii Europejskiej

Twoje prawa i przepisy UE

Obywatelom państw trzecich, którzy chcieliby przenieść się do kraju UE, by podjąć pracę, studia lub zamieszkać z krewnymi, mogą przysługiwać określone prawa wynikające z unijnych przepisów imigracyjnych. Kwestie imigracji podlegają zarówno kompetencjom unijnym, jak i krajowym, jednak ostateczną decyzję w sprawie wniosku kandydata podejmują organy krajowe. W obszarach, w których nie przyjęto żadnych przepisów unijnych, organy krajowe mogą określić warunki uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę w danym kraju.

Wnioski o wizę lub zezwolenie na pobyt należy składać bezpośrednio do organów kraju UE, do którego planuje się wyjechać. Nie istnieje instytucja unijna, która rozpatrywałaby wnioski lub wydawała wizy lub zezwolenia na pobyt w poszczególnych krajach.

Czy spełniasz warunki?

Wspólne unijne przepisy imigracyjne i wizowe mają zastosowanie do następujących kategorii osób, które chcą przeprowadzić się do kraju UE na okres dłuższy niż 90 dni:

  • wysoko wykwalifikowani pracownicy
  • pracownicy delegowani wewnątrz przedsiębiorstwa (obywatele spoza UE zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie mającym siedzibę poza UE, którym zaproponowano pracę w filii firmy w kraju UE)
  • pracownicy sezonowi
  • naukowcy
  • uczniowie i studenci
  • stażyści i wolontariusze (istnieją unijne przepisy dotyczące uczniów uczestniczących w wymianach oraz pracujących jako au pair. które kraje UE mogą stosować w prawie krajowym).

Osobom spoza UE, które przebywają legalnie w kraju UE, przepisy te umożliwiają również:

  • zabranie ze sobą członków rodziny
  • uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego po 5 latach pobytu.

Te zasady obowiązują we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Danii i Irlandii.

Do której kategorii należysz?

Kategorie osób objętych przepisami, wizy, zezwolenia na pobyt i sprowadzenie członków rodziny według różnych kategorii

Planujesz wyemigrować do UE?

Wyjazd do UE na studia lub do pracy na ponad 90 dni, wyjazd do krewnych przebywających w UE, prawa przysługujące osobom, które chcą się przeprowadzić z jednego kraju UE do drugiego

Planujesz wyjechać do UE na studia?

Systemy szkolnictwa wyższego w różnych krajach, stypendia, wizy, zezwolenia na pobyt w krajach UE uczestniczących w projekcie Study in Europe, informacje praktyczne o studiach w UE