Skip to main content

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2019–2024

Cel

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Unia Europejska określiła szereg priorytetów, które będą do 2024 r. nadawać kształt jej programowi politycznemu i strategicznemu. Mają one umożliwić stawienie czoła głównym wyzwaniom, które stoją przed Unią i jej obywatelami.

Priorytety te ustalane są w drodze dialogu między unijnymi przywódcami, krajowymi ministrami, instytucjami UE i grupami politycznymi wybranymi do Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2019 r. przywódcy UE określili swoje priorytety w unijnym programie strategicznym na lata 2019–2024. Posłużył on jako inspiracja dla priorytetów politycznych Komisji Europejskiej opracowanych przed rozpoczęciem jej pięcioletniej kadencji.

Nowy program strategiczny dla UE na lata 2019–2024

W swoim programie strategicznym na lata 2019–2024 Rada Europejska określiła cztery obszary priorytetowe, które mają nadać kierunek pracom instytucji UE w ciągu kolejnych pięciu lat. Obszary te zostały wyznaczone w odpowiedzi na wyzwania i możliwości, które są wynikiem obecnej sytuacji na świecie. Koncentrując się na nich, UE umocni swoją pozycję w dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie.

W programie tym określono również, w jaki sposób można osiągnąć wyniki w tych priorytetowych obszarach.

Cztery priorytety

Ochrona obywateli i swobód

Zapewnienie skutecznej kontroli granic zewnętrznych UE oraz dalszy rozwój kompleksowej polityki migracyjnej. Zwalczanie terroryzmu i przestępczości transgranicznej i internetowej, zwiększenie odporności UE na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Rozwijanie silnej i prężnej bazy gospodarczej

Budowanie odpornej gospodarki poprzez pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, aby lepiej przygotować Europę na przyszłe wstrząsy, ukończenie tworzenia unii rynków bankowych i kapitałowych, wzmocnienie międzynarodowej roli euro, inwestowanie w umiejętności i edukację, wspieranie europejskich przedsiębiorstw, uwzględnienie transformacji cyfrowej oraz opracowanie solidnej polityki przemysłowej.

Budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy

Inwestowanie w ekologiczne inicjatywy, które poprawiają jakość powietrza i wody, promują zrównoważone rolnictwo oraz chronią systemy środowiskowe i różnorodność biologiczną. Stworzenie wydajnej gospodarki o obiegu zamkniętym (w której produkty są projektowane tak, aby były bardziej trwałe, energooszczędne i aby nadawały się do wielokrotnego użytku, naprawy i recyklingu) oraz dobrze funkcjonującego unijnego rynku energii, zapewniającego zrównoważoną, bezpieczną i przystępną cenowo energię. Szybsze przejście na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, przy jednoczesnym ograniczeniu zależności UE od zewnętrznych źródeł energii. Wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych.

Promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej

Budowa solidnej polityki zagranicznej w ramach ambitnej polityki sąsiedztwa z 16 najbliższymi sąsiadami na wschodzie i południu, a także kompleksowego partnerstwa z Afryką. Propagowanie pokoju, stabilności, demokracji i praw człowieka na świecie. Zapewnienie solidnej polityki handlowej zgodnie z multilateralizmem i światowym międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach. Większa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obronę, przy ścisłej współpracy z NATO.

Więcej na temat programu politycznego UE

Nowy program strategiczny dla UE na lata 2019–2024

Priorytety Komisji na lata 2019–2024 (wytyczne polityczne)

Przewodnicząca Komisji określiła na obecną, pięcioletnią kadencję sześć priorytetów politycznych. Opierają się one na strategicznym programie Rady i wynikach dyskusji z grupami politycznymi Parlamentu Europejskiego.

Sześć priorytetów

Europejski Zielony Ład

Przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego w Europie, przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz zwiększaniu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zasobooszczędności do roku 2050.

Europa na miarę ery cyfrowej

Wspieranie transformacji cyfrowej poprzez inwestowanie w przedsiębiorstwa, badania naukowe i innowacje, reformę ochrony danych, wyposażenie obywateli w umiejętności niezbędne do obsługi technologii nowej generacji oraz opracowanie odpowiednich przepisów.

Gospodarka służąca ludziom

Wzmocnienie unijnej gospodarki, a jednocześnie zapewnienie miejsc pracy i zmniejszenie nierówności, wspieranie przedsiębiorstw, pogłębienie unii gospodarczej i walutowej oraz dokończenie budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Silniejsza pozycja Europy na świecie

Wzmocnienie głosu UE na arenie międzynarodowej poprzez poprawę jej pozycji jako lidera silnego, otwartego i sprawiedliwego handlu, multilateralizmu i ładu światowego opartego na zasadach. Zacieśnienie stosunków z krajami sąsiadującymi i partnerami, a także zwiększenie zdolności UE do zarządzania kryzysami w oparciu o jej zdolności cywilne i wojskowe.

Promowanie europejskiego stylu życia

Poszanowanie praw podstawowych i praworządności jako ostoi równości, tolerancji i sprawiedliwości społecznej. Uwzględnienie zagrożeń dla bezpieczeństwa, ochrona konsumentów i wzmocnienie ich pozycji, a także opracowanie systemu legalnych i bezpiecznych kanałów migracji przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu zewnętrznymi granicami UE, modernizacji unijnego systemu azylowego oraz ścisłej współpracy z krajami partnerskimi.

Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Wzmocnienie procesów demokratycznych w Europie poprzez zacieśnienie stosunków z Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi, ochrona demokracji w UE przed ingerencją z zewnątrz, zapewnienie przejrzystości i integralności całego procesu legislacyjnego, a także szersze zaangażowanie Europejczyków w kształtowanie przyszłości UE.

Więcej na temat priorytetów Komisji

Więcej na temat działań Komisji według dziedziny