Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Priority Európskej únie na roky 2019 – 2024

Účel

Po európskych voľbách v máji 2019 EÚ stanovila niekoľko priorít, ktoré formujú jej politický program do roku 2024. Majú za cieľ riešiť hlavné výzvy, ktorým čelí EÚ a jej občania.

Priority vychádzajú z dialógu medzi lídrami EÚ, ministrami členských štátov, inštitúciami Únie a politickými skupinami zvolenými do Európskeho parlamentu. Vedúci predstavitelia EÚ stanovili svoje priority v júni 2019 v strategickom programe EÚ na roky 2019 – 2024. Ten slúži ako inšpirácia pre politické priority Európskej komisie, ktoré sa vypracúvajú pred nástupom do funkcie na obdobie 5 rokov.

Nový strategický program EÚ na roky 2019 – 2024

Na usmernenie práce inštitúcií EÚ počas nasledujúcich piatich rokov stanovila Európska rada vo svojom strategickom programe na roky 2019 – 2024 štyri prioritné oblasti. V týchto oblastiach treba reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré priniesla súčasná globálna situácia. EÚ sústredená na tieto oblasti môže posilniť svoje postavenie v súčasnom náročnom prostredí.

V strategickom programe sa tiež uvádza cesta k splneniu týchto priorít.

4 priority

Ochrana občanov a slobôd

Zabezpečenie účinnej kontroly vonkajších hraníc EÚ a ďalší rozvoj komplexnej migračnej politiky. Boj proti terorizmu a cezhraničnej/internetovej trestnej činnosti, zvyšovanie odolnosti EÚ voči prírodným katastrofám alebo katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou.

Vývoj silnej a dynamickej hospodárskej základne

Budovanie odolného hospodárstva prehlbovaním hospodárskej a menovej únie, aby bola Európa lepšie pripravená na budúce otrasy, dokončenie únie bankových a kapitálových trhov, posilnenie medzinárodnej úlohy eura, investície do zručností a vzdelávania, podpora európskych podnikov, podpora digitálnej transformácie a rozvoj silnej priemyselnej politiky.

Budovanie klimaticky neutrálnej, zelenej, spravodlivej a sociálnej Európy

Investovanie do zelených iniciatív, ktoré zlepšujú kvalitu ovzdušia a vody, podpora udržateľného poľnohospodárstva a zachovanie ekosystémov a biodiverzity. Vytvorenie účinného obehového hospodárstva (kde sú výrobky navrhnuté tak, aby boli trvácnejšie, aby ich bolo možné opätovne využiť, opraviť a recyklovať a aby boli energeticky účinné), ako aj dobre fungujúceho trhu EÚ s energiou, ktorý poskytuje udržateľnú, bezpečnú a cenovo dostupnú energiu. Rýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť a zároveň zníženie závislosti EÚ na vonkajších zdrojoch energie. Vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.

Podpora európskych záujmov a hodnôt na globálnej úrovni

Budovanie silnej zahraničnej politiky založenej na ambicióznej susedskej politike so 16 najbližšími východnými a južnými susedmi a na komplexnom partnerstve s Afrikou. Podpora svetového mieru, stability, demokracie a ľudských práv. Zabezpečenie silnej obchodnej politiky v súlade s princípom multilateralizmu a medzinárodným poriadkom založeným na pravidlách. Prevzatie väčšej zodpovednosti za bezpečnosť a obranu a zároveň úzka spolupráca s NATO.

Prečítajte si viac o politickom programe EÚ

Nový strategický program EÚ na roky 2019 – 2024

Priority Komisie na roky 2019 – 2024 (politické usmernenia)

Predsedníčka Komisie stanovila pre svoj súčasný 5-ročný mandát 6 politických priorít. Odvodzujú sa od strategického programu Rady a diskusií s politickými skupinami Európskeho parlamentu.

6 priorít

Európska zelená dohoda

Premena EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a zároveň chráni prírodné prostredie v Európe, bojuje proti zmene klímy a umožní Európe stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnym kontinentom, ktorý efektívne využíva zdroje.

Európa pripravená na digitálny vek

Podpora digitálnej transformácie investíciami do podnikov, výskumu a inovácií, reformou ochrany údajov, posilnením postavenia ľudí so zručnosťami potrebnými pre novú generáciu technológií a zavádzaním zodpovedajúcich pravidiel.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

Posilnenie hospodárstva EÚ pri súčasnom zabezpečení pracovných miest a znižovaní nerovností, podpora podnikov, prehĺbenie hospodárskej a menovej únie a dokončenie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Silnejšia Európa vo svete

Posilnenie postavenia EÚ na svetovej scéne ako aktéra presadzujúceho silný, otvorený a spravodlivý obchod, multilateralizmus a medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Posilnenie vzťahov so susednými krajinami a partnermi a upevnenie schopnosti EÚ zvládať krízy civilnými a vojenskými prostriedkami.

Podpora európskeho spôsobu života

Presadzovanie základných práv a zásad právneho štátu ako oporného stĺpu rovnosti, tolerancie a sociálnej spravodlivosti. Riešenie bezpečnostných rizík, ochrana a posilnenie postavenia spotrebiteľov, ako aj vývoj systému pre legálnu a bezpečnú migráciu, a zároveň účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ, modernizácia azylového systému EÚ a úzka spolupráca s partnerskými krajinami.

Nový impulz pre európsku demokraciu

Posilnenie európskych demokratických procesov prostredníctvom prehĺbenia vzťahov s Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, ochrana demokracie EÚ pred vonkajšími zásahmi, zaistenie transparentnosti a integrity počas legislatívneho procesu, ako aj širšie zapojenie Európanov do formovania budúcnosti EÚ.

Viac informácií o prioritách Komisie

Viac o opatreniach Komisie podľa témy