Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Financovanie, granty a dotácie Európskej únie

Aké druhy financovania ponúka Únia?

EÚ poskytuje finančné prostriedky na celý rad projektov a programov. Únia uplatňuje prísne pravidlá s cieľom zabezpečiť prísnu kontrolu, ako aj transparentný a zodpovedný spôsob používania finančných prostriedkov.

Financovanie z prostriedkov Únie je dostupné v rôznych podobách:

  • granty – čiastočne financované EÚ a čiastočne z iných zdrojov – ktoré nasledujú po verejných oznámeniach známych ako výzvy na predkladanie návrhov;
  • subvencie spravované vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi;
  • úvery, záruky a kapitál ako formy finančnej pomoci na podporu politík a programov EÚ;
  • ocenenia víťazom súťaží v rámci programu Horizont 2020.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ

Priame

Finančné krytie, ktoré EÚ spravuje obyčajne vo forme grantov na konkrétne projekty súvisiace s politikami EÚ. O tento typ financovania môžete požiadať prihlásením sa do výzvy na predkladanie návrhov.

Postup podávania žiadostí o priame financovanie

Pozrite si, kto získal priame financovanie EÚ vo vašej krajine

Zdieľané riadenie

Systém financovania riadený v spolupráci s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, ktorému podlieha približne 80 % finančných prostriedkov EÚ. Pod záštitou európskych štrukturálnych a investičných fondov sa na tento účel využíva 5 hlavných fondov:

Nepriame

Financovanie spravované vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, nie EÚ. O tento druh financovania, ktorý je známy aj ako subvencie, sa môžete uchádzať na vnútroštátnej úrovni.

Zobraziť všetky otvorené možnosti financovania