Skip to main content

Financiranje, bespovratna sredstva i subvencije Europske unije

Koje su vrste financiranja dostupne?

EU osigurava financijska sredstva za niz projekata i programa. Primjenjuju se stroga pravila kako bi se osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način, a upotreba sredstava pod stalnim je nadzorom.

Financijska sredstva EU-a dostupna su u različitim oblicima:

 • bespovratna sredstva – za prijavu obično treba izraditi projektnu ideju kao odgovor na „poziv na podnošenje prijedloga”
 • subvencije kojima upravljaju nacionalna ili regionalna tijela
 • zajmovi, jamstva i vlasnički kapital kao oblici financijske pomoći za potporu politika i programa EU-a
 • zajmovi državama članicama EU-a i trećim zemljama
 • nagrade pobjednicima natjecanja u okviru programa Obzor Europa.

Upravljanje sredstvima EU-a

Programima koji se financiraju iz proračuna EU-a može se upravljati na tri načina:

 • izravno upravljanje: Europska komisija izravno upravlja financiranjem EU-a
 • podijeljeno upravljanje: Europska komisija i nacionalna tijela zajednički upravljaju financiranjem
 • neizravno upravljanje: partnerske organizacije ili druga tijela unutar ili izvan EU-a upravljaju financiranjem.

Izravno upravljanje

Kad je riječ o izravnom upravljanju financiranjem EU-a, Europska komisija izravno je odgovorna za sve korake u provedbi programa:

 • objavu poziva na podnošenje prijedloga
 • evaluaciju podnesenih prijedloga
 • potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • praćenje provedbe projekta
 • ocjenjivanje rezultata
 • plaćanje.

Za tu vrstu financiranja možete se prijaviti odgovaranjem na pozive na podnošenje prijedloga.

Pozivi na podnošenje prijedloga za programe pod izravnim upravljanjem objavljuju se na portalu za financiranje i natječaje (SEDIA).

Postoje posebni aranžmani za sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost kojima se podupire zelena i digitalna transformacija država članica EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 u okviru instrumenta za oporavak NextGenerationEU. Vlade EU-a pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost uz savjetovanje s Europskom komisijom i primaju plaćanja nakon što ostvare ciljeve navedene u planu. 

Podijeljeno upravljanje

Podijeljeno upravljanje financijskim sredstvima EU-a znači da Europska komisija i nacionalna tijela u zemljama EU-a imaju zajedničku odgovornost za provedbu određenog programa. Na taj se način provodi oko 70 % programa EU-a.

Nacionalne, regionalne i lokalne uprave u zemljama EU-a odabiru koji će se projekti financirati i odgovorne su za svakodnevno upravljanje tim projektima. Komisija surađuje s državama članicama i provjerava da su projekti uspješno završeni i da su sredstva dobro potrošena.

Kohezijska politika i poljoprivreda glavna su područja u kojima se primjenjuje podijeljeno upravljanje, uglavnom putem sljedećih fondova:

Nacionalne stranice („jedinstveni portali”) za fondove s podijeljenim upravljanjem

Regionalna i nacionalna tijela za financiranje

Neizravno upravljanje

Neizravno upravljanje sredstvima EU-a znači da programe financiranja djelomično ili u potpunosti provode treće strane, kao što su nacionalna tijela ili međunarodne organizacije. Financiranje je u obliku subvencija za koje se prijavljujete na nacionalnoj razini.

Najveći dio proračuna EU-a za humanitarnu pomoć i međunarodni razvoj izvršava se pod neizravnim upravljanjem.

Programi neizravnog upravljanja čine oko 10 % ukupnog proračuna EU-a.

Za informacije o tome gdje se prijaviti za tu vrstu financiranja vidjeti Postupak podnošenja zahtjeva – neizravno upravljanje.