Skip to main content

Eiropas Savienības finansējums, dotācijas un subsīdijas

Kādi finansējuma veidi ir pieejami?

ES nodrošina finansējumu virknei projektu un programmu. Finansējums tiek pārvaldīts, piemērojot stingrus noteikumus, lai kontrolētu līdzekļu izmantošanu un pārliecinātos, ka nauda tiek izlietota pārredzami un atbildīgi.

ES finansējumu var saņemt dažādos veidos:

  • dotācijas parasti tiek piešķirtas konkursa kārtībā, pirms tam publicējot publisku paziņojumu jeb uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Daļu finansējuma sniedz ES, daļa ir no citiem avotiem;
  • subsīdijas, ko pārvalda valstu un reģionālās iestādes;
  • aizdevumus, garantijas un pašu kapitālu piešķir kā finansiālu atbalstu ES politikas un programmu īstenošanai;
  • balvas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” konkursu uzvarētājiem.

ES finansējuma pārvaldība

Tiešs

Finansējumu pārvalda ES, un tas parasti tiek piešķirts kā dotācijas konkrētiem projektiem, kas saistīti ar ES politiku. Šādam finansējumam var pieteikties, atsaucoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Pieteikšanās tiešajam finansējumam

Uzziniet, kurš ir saņēmis tiešo ES finansējumu jūsu valstī

Dalīta pārvaldība

Aptuveni 80 % ES budžeta tiek pārvaldīti sadarbībā ar valstu un reģionālajām iestādēm pēc dalītas pārvaldības principa. Šim nolūkam lielākoties izmanto piecus fondus, kas atrodas Eiropas strukturālā un investīciju fonda paspārnē:

Netiešs

Šādu finansējumu pārvalda valstu un reģionālās iestādes, nevis ES. Šo finansējumu sauc arī par subsīdijām, un tam var pieteikties valsts līmenī.

Informācija par pašreizējām iespējām saņemt finansējumu