Skip to main content

Financiranje, nepovratna sredstva in subvencije Evropske unije

Katere vrste financiranja so na voljo?

EU zagotavlja finančna sredstva za različne projekte in programe. Uporablja stroga pravila za zagotavljanje strogega nadzora nad porabo sredstev in pregledno in odgovorno porabo denarja.

Financiranje EU poteka v različnih oblikah:

  • nepovratna sredstva – delno jih financira EU, delno pa se financirajo iz drugih virov – običajno sledijo javnim objavam, znanim kot razpisi za zbiranje predlogov;
  • subvencije, ki jih upravljajo nacionalni in regionalni organi;
  • posojila, jamstva in lastniški kapital kot oblike finančne pomoči za podporo politikam in programom EU;
  • nagrade za zmagovalce natečajev programa Obzorje 2020.

Upravljanje sredstev EU

Neposredno financiranje

Financiranje, ki ga upravlja EU, je običajno podeljeno v obliki nepovratnih sredstev za posebne projekte, povezane s politikami EU. Za to vrsto financiranja lahko zaprosite tako, da se odzovete na razpise za zbiranje predlogov.

Prijavni postopek za neposredno financiranje

Oglejte si, kdo je prejel neposredna sredstva EU v vaši državi

Deljeno upravljanje

Sistem financiranja, ki se upravlja v partnerstvu z nacionalnimi in regionalnimi organi in predstavlja približno 80 odstotkov proračuna EU. V ta namen se pod okriljem evropskih strukturnih in investicijskih skladov uporablja pet glavnih skladov:

Posredno financiranje

Financiranje, ki ga upravljajo nacionalne in regionalne oblasti in ne EU. Za to vrsto financiranja, znano tudi kot subvencije, se lahko prijavite na nacionalni ravni.

Oglejte si vse trenutne možnosti financiranja