Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Финансиране, безвъзмездни средства и субсидии от Европейския съюз

Какви видове финансиране са достъпни?

ЕС предоставя финансиране за редица проекти и програми. Той прилага строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху начина, по който се използват средствата, както и че те се изразходват по прозрачен и отговорен начин.

Финансирането от ЕС се предоставя под редица различни форми:

  • безвъзмездни средства – отчасти финансирани от ЕС и отчасти от други източници; обикновено се предоставят след публични съобщения, наричани покани за представяне на предложения
  • субсидии, управлявани от национални и регионални органи
  • заеми, гаранции и дялов капитал като форми на финансова помощ в подкрепа на политиките и програмите на ЕС
  • награди за победителите в конкурсите по линия на „Хоризонт 2020“.

Управление на средствата от ЕС

Пряко

Финансиране, управлявано от ЕС, обикновено под формата на безвъзмездни средства за конкретни проекти, свързани с политиките на Съюза. Можете да кандидатствате за този вид финансиране, като отговорите на покани за представяне на предложения.

Процес на кандидатстване за пряко финансиране

Вижте кой е получил пряко финансиране от ЕС във вашата страна

Споделено управление

Система за финансиране, управлявана в партньорство с национални и регионални органи, на която се падат около 80 % от бюджета на ЕС. За целта се използват 5 основни фонда в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове:

Непряко

Финансиране, управлявано от националните и регионалните власти, а не от ЕС. Можете да кандидатствате за този вид финансиране, което се нарича също субсидия, на национално равнище.

Вижте всички достъпни възможности за финансиране