Направо към основното съдържание

Финансиране, безвъзмездни средства и субсидии от Европейския съюз

Какви видове финансиране са достъпни?

ЕС предоставя финансиране за редица проекти и програми. Той прилага строги правила за стриктен контрол върху начина, по който се използват средствата, и за да се гарантира, че те се изразходват в условията на прозрачност и отчетност.

Финансирането от ЕС се предоставя под редица различни форми:

 • безвъзмездни средства – обикновено хората кандидатстват за безвъзмездни средства, като изпращат идеи за проекти след покана за представяне на предложения
 • субсидии – управлявани от национални и регионални органи
 • заеми, гаранции и дялов капитал – като форми на финансова помощ в подкрепа на политиките и програмите на ЕС
 • заеми за държави от ЕС и за държави извън ЕС
 • награди за победителите в конкурсите по линия на програма „Хоризонт Европа“

Управление на средствата от ЕС

Финансираните от бюджета на ЕС програми могат да се управляват по три различни начина:

 • пряко управление — финансирането от ЕС се управлява директно от Европейската комисия
 • споделено управление — Европейската комисия и националните органи управляват съвместно финансирането
 • непряко управление — финансирането се управлява от партньорски организации или други органи във или извън ЕС.

Пряко управление

При пряко управление на финансиране от ЕС Европейската комисия отговаря пряко за всички етапи от изпълнението на програмата. Комисията:

 • публикува поканите за представяне на предложения
 • оценява подадените предложения
 • подписва споразумения за отпускане на безвъзмездни средства
 • наблюдава изпълнението на проектите
 • оценява резултатите
 • извършва плащания

Можете да кандидатствате за този вид финансиране, като отговорите на покани за представяне на предложения.

Поканите за представяне на предложения при пряко управление се публикуват на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA).

Съществува специален режим за средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да се окаже подкрепа за екологичната и цифровата трансформация на държавите от ЕС след пандемията от COVID-19 като част от инструмента за възстановяване NextGenerationEU. Правителствата на държавите от ЕС изготвят национални планове за възстановяване и устойчивост, които се съгласуват с Европейската комисия, и получават плащания, след като изпълнят целите, посочени в техните планове. 

Споделено управление

При споделено управление на финансиране от ЕС отговорността за управлението на дадена програма се споделя между Европейската комисия и националните органи в страните от ЕС. Около 70 % от програмите на ЕС се управляват по този начин.

Националните, регионалните и местните администрации в страните от ЕС избират кои проекти да финансират и отговарят за оперативното им управление. Комисията работи заедно със страните от ЕС, за да се гарантира успешното приключване на проектите и правилното изразходване на средствата.

Политиката на сближаване и селското стопанство са основните области, в които се използва споделено управление — главно чрез следните фондове:

Национални уебсайтове („единни портали“) за фондове със споделено управление

Регионални и национални финансиращи органи

Непряко управление

При непряко управление на финансиране от ЕС програмите за финансиране се изпълняват частично или изцяло от трети страни, като например национални органи или международни организации. Финансирането е под формата на субсидии, за които се кандидатства на национално равнище.

По-голямата част от бюджета на ЕС за хуманитарна помощ и международно развитие се изпълнява при непряко управление.

На програмите с непряко управление се падат около 10 % от общия бюджет на ЕС.

За информация къде да кандидатствате за този вид финансиране вижте процес на кандидатстване — непряко управление