Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Политика за поверителност на личните данни

Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на Общността понастоящем се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Тази обща политика обхваща институционалните уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна europa.eu. Въпреки че можете да сърфирате на повечето от тези сайтове, без да предоставяте лична информация, в някои случаи се изисква информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги. Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват при пълно спазване на горепосочения регламент, а в техните декларации за поверителност се предоставя информация за използването на вашите данни.

Във връзка с това:

 • за всяка електронна услуга има администратор на данни, който определя целите и начините на обработване на личните данни и осигурява спазването на политиката за защита на личните данни;
 • във всяка институция има длъжностно лице по защита на данните, което следи за прилагането на разпоредбите на регламента и съветва администраторите на данни относно изпълнението на техните задължения;
 • Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган за всички институции

Институционалните уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна europa.eu съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. За да използвате съдържанието на трети страни на нашите уебсайтове, може да е необходимо да приемете техните правила и условия, включително техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

Електронни услуги

Електронните услуги на уебсайта EUROPA представляват услуги или ресурси, до които е предоставен достъп чрез интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга.

На уебсайта EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

 • информационни услуги, чрез които на хората, медиите, предприятията, администрациите и др. се предоставя достъп до информация;
 • интерактивни комуникационни услуги, които дават възможност за по-добра връзка с хората, предприятията, гражданското общество и публичните органи, за да се улеснят консултациите относно политиките и събирането на коментари и предложения;
 • услуги, които дават достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, като например обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване на документи и др.

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация за използването на вашите данни:

 • какви данни се събират, с каква цел и с какви технически средства – ЕС събира лични данни за постигане на конкретна цел;
 • кой има достъп до вашите данни;
 • как можете да получите достъп до вашите данни, да проверявате точността им и ако се наложи, да ги коригирате;
 • колко време се съхраняват вашите данни;
 • какви мерки се предприемат за защита на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
 • към кого да се обърнете, ако имате въпроси или оплаквания.

Europa Analytics

Europa Analytics е корпоративна услуга за измерване на ефективността и ефикасността на уебсайта europa.eu, управляван от Европейската комисия от името на всички институции и органи на ЕС.

Имате право да откажете използването на тази услуга – чрез банера със съгласие за приемане на бисквитки, който се появява в горната част на първата посетена от вас страница, или чрез уебстраницата на Europa Analytics.

Европейската комисия управлява своите собствени уебстраници (ec.europa.eu). Отидете на страницата относно политиката за поверителност, за да конфигурирате вашите настройки.

Понастоящем институциите и органите на ЕС, различни от Европейската комисия (напр. Европейският парламент), може да използват свои собствени системи за анализ. Вижте техните правни забележки за повече информация.

Ако откажете използването на тази услуга, това няма да се отрази на сърфирането ви на сайтове на портала Europa.

Повече за Europa Analytics

Контакти с уебсайтовете на Europa

На много уебстраници в Europa има бутон за връзка, който активира вашия софтуер за електронна поща и ви дава възможност да изпратите коментарите си до конкретна пощенска кутия.

Когато изпращате такова съобщение, вашите лични данни се събират само доколкото това е необходимо, за да ви отговорим. Ако екипът, който управлява пощенската кутия, не е в състояние да ви отговори, той ще препрати електронното ви писмо на друга служба. Ще бъдете информирани по електронна поща до коя служба е препратен вашият въпрос.

Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и свързани с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Защита на данните

Събраните лични данни се съхраняват на компютър на външния подизпълнител, който обработва данните. Подизпълнителят трябва да осигури тяхната защита и поверителност в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Проверка, промяна и изтриване на данни

Ако искате да проверите, промените или изтриете личните си данни, съхранявани от отговорните администратори на уебсайта Europa и неговите подсайтове, управлявани от Европейската комисия, можете да използвате онлайн формуляра, за да пишете на администратора на лични данни за уебсайта Europa в ГД „Комуникации“. Във формуляра посочете ясно естеството на вашето искане (проверка, промяна или изтриване на лични данни, публикувани на уебсайтовете Europa) и URL адреса на уебсайта или уебстраниците, до които се отнася искането ви.

Онлайн формуляр за проверка, промяна или заличаване на вашите лични данни