Направо към основното съдържание

Извършване на стопанска дейност в Европейския съюз

Започване, управление и разрастване на стопанска дейност

Европа е пълна с възможности за бизнес. Важно е да познавате правилата за учредяване на предприятия, включително за данъка върху добавената стойност (ДДС), митниците, продуктовите стандарти и заетостта. Съществуват и няколко фонда на ЕС, от които можете да се възползвате като малко предприятие.

Започване на стопанска дейност в ЕС

Научете как да започнете дейността на вашето новосъздадено предприятие и какви правни изисквания съществуват. Има информация и за това как да защитите бизнес идеите си, за правилата за годишните финансови отчети, сливанията с чуждестранни дружества, както и за това как да се възползвате максимално от схемата за обмен на персонал.

ДДС и митници

Вижте правилата за ДДС, акцизите, дружествата майки и техните дъщерни дружества, за корпоративния данък. Можете също да проверите дали дадено предприятие е регистрирано за търговия в Европа (номер по ДДС в ЕС).

Продуктови стандарти и съответствие

Стандартите са незадължителни насоки, в които се предоставят технически спецификации за определени стоки, услуги и процеси, за да се подпомогне опазването на околната среда и здравето на потребителите. За да можете да продавате даден продукт в страна от ЕС, той трябва да отговаря на правилата, които са в сила в тази страна и в целия Съюз.

Заетост и благосъстояние на работещите

Научете какви са изискванията на законодателството на ЕС относно условията за наемане на работа на персонала, промените в трудовите договори и относно информирането и консултирането на персонала. Съществуват и специфични правила за работниците в транспортния сектор и за командированите работници (служители, наети в една държава, но работещи в друга).

Подкрепа за малките и средните предприятия

Малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската икономика и представляват 99 % от всички предприятия в ЕС. Поради това те са от решаващо значение за успеха на двойния преход на ЕС към устойчива и цифрова икономика.

Достъп до финансиране

ЕС предлага подкрепа за малките предприятия чрез местни, регионални или национални органи. Финансови посредници като банки и дружества за рисков капитал също предоставят финансиране под формата на гарантирани от ЕС заеми, лизингово финансиране и финансиране със собствен капитал.

Помощ за малките предприятия да разширят своите хоризонти

За да помогне на малките и средните предприятия да изнасят и инвестират извън ЕС, Комисията предоставя информация относно достъпа до пазари и възможностите за партньорства.

Общи съвети и подкрепа

Мрежата Enterprise Europe помага на малки и средни предприятия с международни амбиции. Мрежата предоставя експертни съвети, данни за контакт и прояви, за да намерите подходящите международни партньори, които да ви помогнат да развиете бизнеса си.