Skip to main content

Европейски години

Какво представлява Европейската година?

Това е кампания за повишаване на осведомеността по конкретна тема с цел насърчаване на дебата и диалога във и между страните от ЕС. Чрез кампанията вниманието на националните правителства се насочва към конкретна тема, като целта е както информиране, така и промяна на нагласите.

Европейската комисия предлага темата за дадена Европейска година, която след това се приема от Европейския парламент и правителствата на държавите от ЕС. Въпреки че инициативата за Eвропейски години съществува от почти 40 години, тя не се провежда непременно всяка година.

Защо наистина се нуждаем от тях?

В рамките на много Европейски години се предлага допълнително финансиране за местни, национални и трансгранични проекти по конкретна тема.

Чрез Eвропейската година също така се изпраща силен политически сигнал от страна на институциите на ЕС и правителствата на страните членки, че темата ще бъде взета предвид при разработването на политики в бъдеще. В някои случаи Комисията може да предложи ново законодателство по темата.

Какви са темите?

Европейските години се провеждат от 1983 г. насам. Ето някои неотдавнашни теми, включително темата за тази година:

2023—2024 г.Европейска година на уменията

В целия Европейски съюз ще се проведат прояви и дейности, целящи да се помогне на хората да придобият необходимите умения за качествени работни места, а на компаниите — да се справят с недостига на умения. Търсещи работа и работодатели ще имат достъп до множество възможности, ще споделят опит и информация и ще научат как инициативите на ЕС и възможностите за финансиране от Съюза могат да помогнат.

2022 г.Европейска година на младежта

През 2022 г. на младите европейци ще бъдат предложени множество възможности за участие в учебни дейности и дейности, свързани с активна гражданска ангажираност, за срещи с нови хора, откриване на други култури, подобряване на перспективите за заетост, споделяне на идеи и много други. 

2021 г.Европейска година на железопътния транспорт

Прояви и инициативи за популяризиране на железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид транспорт и изтъкване на ползите от него за хората, икономиката и климата.

2018 г.Европейска година на културното наследство

Научете повече за 23 000 прояви, проведени в цяла Европа за повишаване на осведомеността за европейското културно наследство като ресурс, за опазването му и за гарантирането на неговата устойчивост в бъдеще.

2015 г.Европейска година за развитие

Научете как ЕС информира европейците за сътрудничеството за развитие, като ги насърчава да участват в дейности за развитие. Европейските граждани научиха и как това е от полза за тях и за бенефициерите.

2013—2014 г.Европейска година на гражданите

Диалозите с гражданите бяха основен резултат от тази Европейска година, която беше посветена на насърчаването на обществеността да участва в изграждането на по-силен и по-политически ЕС.