Põhisisu juurde

Euroopa aastad

Mis on Euroopa aasta?

See on kampaania, millega suurendatakse teadlikkust konkreetsest teemast ning soodustatakse dialoogi ja arutelu ELi riikides ja nende vahel. Euroopa aasta kaudu juhitakse riikide valitsuste tähelepanu valitud teemale. Selle eesmärk on teavitada hoiakuid muuta.

Euroopa aasta teema kohta teeb ettepaneku Euroopa Komisjon ning selle kiidavad heaks Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide valitsused. Ehkki Euroopa aastaid on välja kuulutatud juba peaaegu neli kümnendit, ei tehta seda igal aastal.

Miks meil seda vaja on?

Paljude Euroopa aastate raames on antud täiendavaid vahendeid konkreetset teemat käsitlevate kohalike, riiklike ja piiriüleste projektide elluviimiseks.

Euroopa aastaga saadavad ELi institutsioonid ja liikmesriikide valitsused ka kindla poliitilise signaali, et aasta teemat võetakse tulevases poliitikakujundamises arvesse. Teatavatel juhtudel võib komisjon esitada aasta teema kohta uue seadusandliku ettepaneku.

Millised on selle teemad?

Euroopa aastaid on välja kuulutatud alates 1983. aastast. Järgnevalt loetleme mõned hiljutised teemad, sealhulgas käesoleva aasta oma:

2023−2024Euroopa kodanike aasta

Kõikjal Euroopa Liidus korraldatakse üritusi ja tegevusi, et aidata inimestel omandada kvaliteetsete töökohtade jaoks õiged oskused ja aidata ettevõtetel lahendada oskuste nappusega seotud probleeme. Nii tööotsijad kui ka tööandjad saavad juurdepääsu arvukatele võimalustele, jagada kogemusi ja teadmisi ning uurida, kuidas ELi algatused ja rahastamisvõimalused võivad abiks olla.

2022Euroopa noorteaasta

2022. aastal pakutakse noortele eurooplastele palju võimalusi õppimiseks ja ühiskondlikus elus osalemiseks, inimeste tundmaõppimiseks, teiste kultuuride avastamiseks, tööväljavaadete parandamiseks, oma ideede tutvustamiseks ja paljudes muudes tegevustes osalemiseks. 

2021Euroopa raudteeaasta

Üritused ja algatused, millega edendatakse raudteed kui säästvat, uuenduslikku ja ohutut transpordiliiki ning rõhutatakse, millist kasu toob raudtee inimestele, majandusele ja kliimale.

2018Euroopa kultuuripärandiaasta

Tutvuge 23 000 üritusega, mis korraldati kogu Euroopas, et suurendada teadlikkust Euroopa kultuuripärandist kui ressursist, seda kaitsta ja tagada selle kestlikkus ka tulevikus.

2015Euroopa arenguaasta

Vaadake, kuidas EL teavitas eurooplasi arengukoostööst, õhutas neid selles osalema ja selgitas neile, et selline koostöö on ühtmoodi kasulik nii arenguabi saajatele kui ka kodanikele endile.

2013−2014Euroopa kodanike aasta

See Euroopa aasta, mille peamiseks saavutuseks olid dialoogid kodanikega, oli pühendatud üldsuse kaasamisele tugevama ja poliitilisema ELi ülesehitamisse.