Põhisisu juurde

Osalus, suhtlus ja hääletused Euroopa Liidus

1 of 1

Teie õigused ja nende kasutamine

See, kui olete mõne ELi liikmesriigi kodanik, tähendab, et teil on ka ELi kodakondsus ja õigus osaleda aktiivselt ELi poliitikaelus.

Avaldage arvamust!

Portaali „Avaldage arvamust!“ kaudu saate kujundada ELi poliitikat, osaledes algatuste üle peetavates konsultatsioonides.

Jagage oma ideid Tulevikukindluse platvormil, et aidata vähendada ELi bürokraatiat ning muuta praegused õigusaktid lihtsamaks ja tulevikukindlamaks.

Euroopa kodanikualgatus

Aidake kujundada ELi poliitikat, osaledes Euroopa kodanikualgatuses. Võite taotleda, et Euroopa Komisjon valmistaks ette õigusakti teie jaoks olulisel teemal, eeldusel et see kuulub komisjoni pädevusse. Enne aga peate tõestama, et teie algatusel on laialdane toetus.

Kui algatuse toetuseks antakse 1 miljon allkirja ja vähemalt seitsmes ELi liikmesriigis on toetajaid piisaval määral, peab komisjon tegema otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta.

Euroopa kodanike paneelarutelud

Euroopa tuleviku konverentsilt edukalt alguse saanud Euroopa kodanike paneelarutelud koondavad juhuslikult valitud kodanikke kõigist 27 ELi riigist, et arutada peamisi tulevasi ettepanekuid ja anda soovitusi, mida Euroopa Komisjon oma poliitiliste ja seadusandlike algatuste määratlemisel arvestab.

Rohkem teavet leiate kodanike kaasamisplatvormilt 

Euroopa Parlamendi ja kohalikud valimised

Teave selle kohta, kuidas kanda end valijate registrisse, et hääletada või kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel, seda ka juhul, kui elate mõnes teises ELi liikmesriigis kui selles, mille kodanike te olete. Uurige välja, milliseid tingimusi ühes või teises riigis kohaldatakse.

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi ja kohalikud valimised

Esitage petitsioon Euroopa Parlamendile 

Teave selle kohta, kuidas esitada teid mõjutavas küsimuses (eeldusel, et see on seotud ELi poliitikaga) Euroopa Parlamendile petitsioone, kuidas petitsiooni algatada ja kuidas toetada teiste algatatud petitsioone.

Mitmekeelsuse põhimõte

Samuti saate võtta ühendust otse ELi institutsioonide ja nõuandvate organitega ning nad peavad teile vastama ühes ELi 24st ametlikust keelest.

Arvamusküsitlused

Tutvuge Eurobaromeetri arvamusküsitluste tulemuste ja järeldustega 1974. aastast tänaseni. Standardküsitlus avalikkust mõjutava päevakajalise ELi tasandi teema kohta sisaldab umbes 1000 silmast silma intervjuud iga ELi liikmesriigi kohta.

E-kogukondade teenus (SINAPSE) 

Kas olete asjatundja ELi poliitika ja haldusjuhtimise teemal? Tehke endale kasutajakonto veebiplatvormis SINAPSE, kus saate ühineda olemasolevate e-kogukondadega ja luua uusi, et vahetada teiste asjatundjatega mõtteid ELi poliitika üle. 

Kohalike volikogude liikmed

Projekti „Euroopa ülesehitamine kohalike volikogude liikmetega“ raames saavad kõigi ELi riikide kohalike volikogude liikmed arutada ELiga seotud küsimusi oma kohaliku publikuga.

 

Teie õigused ELi kodanikuna on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 18) ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (V peatükk).

Videogalerii