Skip to main content

Osalus, suhtlus ja hääletused Euroopa Liidus

Teie õigused ja nende kasutamine

See, kui olete mõne ELi liikmesriigi kodanik, tähendab, et teil on ka ELi kodakondsus ja õigus osaleda aktiivselt ELi poliitikaelus.

Avaldage arvamust!

  • Portaal „Avaldage arvamust!“ annab teile võimaluse kujundada ELi poliitikat, osaledes algatuste üle peetavates konsultatsioonides.
  • Jagage oma ideid Tulevikukindluse platvormil, et aidata vähendada ELi bürokraatiat ning muuta praegused õigusaktid lihtsamaks ja tulevikukindlamaks. 
  • Kohtuge näost-näkku ELi esindajatega, et arutada teid huvitavatel teemadel, osaledes kodanike peetava dialoogi raames üritustel, mida kõikjal ELis korrapäraselt korraldatakse.

Euroopa kodanikualgatus

Aidake kujundada ELi poliitikat, osaledes Euroopa kodanikualgatuses. Võite taotleda, et Euroopa Komisjon valmistaks ette õigusakti teie jaoks olulisel teemal, eeldusel et see kuulub komisjoni pädevusse. Enne aga peate tõestama, et teie algatusel on laialdane toetus.

Kui algatuse toetuseks antakse 1 miljon allkirja ja vähemalt seitsmes ELi liikmesriigis on toetajaid piisaval määral, peab komisjon tegema otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta.

Euroopa tuleviku konverents 

Euroopa tuleviku konverents annab inimestele kõigist eluvaldkondadest võimaluse kujundada ELi tulevast poliitikat. Siin saate Euroopa tuleviku kujundamisel sõna sekka öelda ja hoida silm peal tehtud edusammudel.

Lisateave Euroopa tuleviku konverentsi kohta

Euroopa Parlamendi ja kohalikud valimised

Teave selle kohta, kuidas kanda end valijate registrisse, et hääletada või kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel, seda ka juhul, kui elate mõnes teises ELi liikmesriigis kui selles, mille kodanike te olete. Uurige välja, milliseid tingimusi ühes või teises riigis kohaldatakse.

Lisateave Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimiste kohta

Esitage petitsioon Euroopa Parlamendile 

Teave selle kohta, kuidas esitada teid mõjutavas küsimuses (eeldusel, et see on seotud ELi poliitikaga) Euroopa Parlamendile petitsioone, kuidas petitsiooni algatada ja kuidas toetada teiste algatatud petitsioone. 

Rohkem teavet Euroopa Parlamendile esitatavate petitsioonide kohta

Mitmekeelsuse põhimõte

Samuti saate võtta ühendust otse ELi institutsioonide ja nõuandvate organitega ning teil on õigus saada vastus mis tahes ELi 24 ametlikus keeles.

Kodanikega peetavad dialoogid 

Teave järgmiste avalike ürituste kohta, mida kodanikega peetava dialoogi raames üle kogu ELi korrapäraselt korraldatakse ja kus on võimalik kohtuda ELi esindajatega, et arutada teid mõjutavaid küsimusi, mis kuuluvad ELi pädevusse. Klõpsake lingil, et tutvuda teemadega, mida on varasematel kodanikega peetava dialoogi üritustel arutatud.

Lisateave kodanikega peetava dialoogi kohta 

Arvamusküsitlused

Tutvuge Eurobaromeetri arvamusküsitluste tulemuste ja järeldustega 1974. aastast tänaseni. Standardküsitlus avalikkust mõjutava päevakajalise ELi tasandi teema kohta sisaldab umbes 1000 silmast silma intervjuud iga ELi liikmesriigi kohta.

Lisateave arvamusküsitluste kohta

E-kogukondade teenus (SINAPSE) 

Kas olete asjatundja ELi poliitika ja haldusjuhtimise teemal? Tehke endale kasutajakonto veebiplatvormis SINAPSE, kus saate ühineda olemasolevate e-kogukondadega ja luua uusi, et vahetada teiste asjatundjatega mõtteid ELi poliitika üle. 

E-kogukondade teenus (SINAPSE)

 

Teie õigused ELi kodanikuna on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 18) ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (V peatükk).

 

Videogalerii