Skip to main content

Delta, engagera dig och rösta i EU

Dina rättigheter och hur du använder dem

Du som är medborgare i ett EU-land har automatiskt många rättigheter som EU-medborgare, bland annat rätten att delta i EU:s politiska liv.

Var med och påverka

  • På portalen Kom med synpunkter kan du påverka EU-politiken genom att delta i samråd om planerade EU-initiativ.
  • Har du idéer om hur vi kan minska byråkratin och förenkla EU-lagstiftningen? Skicka in dem till plattformen Fit for Future
  • Delta i medborgardialoger som anordnas regelbundet i hela EU och träffa EU-företrädare personligen för att diskutera frågor som du är intresserad av.

Europeiska medborgarinitiativet

Europeiska medborgarinitiativet

Var med och bestäm EU:s politiska dagordning genom att föreslå eller stödja ett europeiskt medborgarinitiativ. Du kan uppmana kommissionen att föreslå lagstiftning i en fråga som är viktig för dig och där kommissionen har befogenheter att agera. Initiativet måste få ett brett stöd för att kommissionen ska ta ställning till det.

När ett initiativ har fått en miljon underskrifter och ett minsta antal underskrifter i sju EU-länder granskar kommissionen initiativet och beslutar om vilka eventuella åtgärder som ska vidtas.

Europeiska medborgarpaneler

De europeiska medborgarpanelerna är ett konkret resultat av Konferensen om Europas framtid. I panelerna samlas slumpvist utvalda medborgare från de 27 EU-länderna för att diskutera viktiga kommande förslag och lägga fram rekommendationer som EU-kommissionen ska ta hänsyn till när den tar fram sin politik och sina lagförslag.

Läs mer om europeiska medborgarpaneler

EU-val och lokala val

Läs mer om hur man anmäler sig för att rösta eller ställa upp i lokala val och val till Europaparlamentet, även i det land där du bor, om du bor i ett annat EU-land än det där du är medborgare. Ta reda på vilka villkor som gäller.

Läs mer om EU-val och lokala val

Framställning till Europaparlamentet 

Läs mer om hur du inleder, lämnar in och stöder en framställning till Europaparlamentet om EU-politik som påverkar dig. 

Läs mer om framställningar till Europaparlamentet

Fråga och få svar på ditt språk

När du kontaktar EU:s institutioner och organ direkt har du rätt att använda och få svar på något av de 24 officiella EU-språken.

Opinionsundersökningar

Eurobarometerundersökningar har gjorts ända sedan 1974. En standardundersökning består av cirka 1 000 personliga intervjuer per EU-land om en aktuell EU-fråga som påverkar allmänheten. Här kan du läsa resultaten.

Läs mer om opinionsundersökningar

Sinapse webbforum 

Är du expert på EU-politik och EU-förvaltning? Registrera dig på Sinapse, en webbplattform där du kan skapa eller delta i forum (e-communities) för att diskutera EU-frågor med andra experter. 

Läs mer om Sinapse webbforum

Nätverk av lokalpolitiker

Initiativet ”Bygg EU med lokala beslutsfattare” samlar folkvalda lokalpolitiker från alla EU-länder och hjälper dem att kommunicera med sina väljare om EU-frågor.

Läs mer om initiativet ”Bygg EU med lokala beslutsfattare”

 

Dina rättigheter som EU-medborgare anges i EUF-fördraget (artikel 18) och i stadgan om de grundläggande rättigheterna (avdelning V).

Videoklipp