Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Účasť, interakcia a voľby v Európskej únii

Vaše práva a ako ich uplatniť v praxi

Ak ste občanom krajiny EÚ, automaticky máte občianstvo EÚ a právo aktívne sa zúčastňovať na politickom živote EÚ.

Vyjadrite svoj názor

  • Portál Vyjadrite svoj názor vám poskytuje príležitosť formovať politiky EÚ tým, že prispejete ku konzultáciám EÚ o plánovaných iniciatívach.
  • Podeľte sa o nápady s platformou Fit for Future s cieľom pomôcť znížiť byrokraciu, zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a lepšie ich pripraviť na budúcnosť. 
  • Stretnite sa osobne so zástupcami EÚ a diskutujte o témach, ktoré vás zaujímajú, na podujatiach venovaných dialógu s občanmi, ktoré sa konajú pravidelne v celej EÚ.

Európska iniciatíva občanov

Pomôžte stanoviť program tvorby politiky EÚ formou účasti na európskej iniciatíve občanov. Týmto spôsobom môžete požiadať Európsku komisiu, aby pripravila právne predpisy týkajúce sa otázok, ktoré sú pre vás dôležité a ktoré patria do jej právomocí. Treba preukázať, že vaša iniciatíva má širokú podporu.

Keď iniciatíva získa 1 milión podpisov a dosiahne minimálne prahové hodnoty v 7 krajinách EÚ, Komisia rozhodne o prípadnom ďalšom postupe.

Európske a miestne voľby

Informácie o tom, ako sa zaregistrovať ako volič alebo kandidát v miestnych či európskych voľbách, a to aj v krajine, v ktorej žijete, ak ste občanom EÚ s pobytom v inej krajine EÚ. Zistite, čo treba splniť.

Viac o európskych a miestnych voľbách

Predložte petíciu Európskemu parlamentu 

Informácie o tom, ako začať, predložiť a podporiť petíciu adresovanú Európskemu parlamentu v oblasti politiky EÚ, ktorá sa vás týka. 

Viac o práve na podanie petície Európskemu parlamentu

Zásada viacjazyčnosti

Ak sa priamo obraciate na inštitúciu či poradný orgán EÚ, máte právo na odpoveď v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Dialógy s občanmi 

Informácie o nadchádzajúcich dialógoch s občanmi, v rámci ktorých sa môžete stretnúť so zástupcami EÚ a diskutovať o otázkach EÚ, ktoré sa vás týkajú, na verejných podujatiach konajúcich sa pravidelne v celej EÚ. Ak chcete zistiť, o čom sa diskutovalo počas predchádzajúcich dialógov s občanmi, kliknite na uvedený odkaz.

Viac o dialógoch s občanmi 

Prieskumy verejnej mienky

Informácie o výsledkoch a zisteniach prieskumov verejnej mienky Eurobarometra od roku 1974 dodnes. Štandardný prieskum pozostáva z približne 1 000 osobných rozhovorov v rámci každej krajiny EÚ o aktuálnych otázkach verejného záujmu v EÚ.

Viac informácií o prieskumoch verejnej mienky

Služba elektronických komunít (SINAPSE) 

Ste expertom v oblasti tvorby a riadenia politík EÚ? Zaregistrujte sa na online platforme SINAPSE a vytvorte si vlastnú elektronickú komunitu, prípadne sa pridajte k elektronickým komunitám iných expertov. Vďaka tomu si budete môcť voľne vymieňať informácie o tvorbe politík. 

Viac o službe elektronických komunít (SINAPSE)

Predstavitelia miestnych samospráv

Projekt „Budovanie Európy s predstaviteľmi miestnych samospráv“ združuje miestnych volených predstaviteľov samospráv zo všetkých krajín EÚ a pomáha im komunikovať s miestnou verejnosťou o témach EÚ.

Viac informácií o projekte Budovanie Európy s predstaviteľmi miestnych samospráv

 

Bližšie informácie o právach občana EÚ sú uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 18) a Charte základných práv (kapitola V).

Videogaléria