Prejsť na hlavný obsah

Právne upozornenie

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia spravuje tieto webové stránky preto, aby zlepšila prístup verejnosti k informáciám o svojich iniciatívach a vo všeobecnosti o opatreniach Európskej únie. Naším cieľom je zabezpečiť, aby boli tieto informácie včasné a presné. V prípade upozornenia na chyby sa ich pokúsime opraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani inak neručí za informácie na týchto webových stránkach.

Tieto informácie:

  • sú len všeobecnej povahy a ich cieľom nie je vyhovieť osobitným požiadavkám fyzických osôb alebo subjektov,
  • nie sú vždy podrobné, úplné, presné alebo aktuálne,
  • sú niekedy prepojené na externé webové stránky, nad ktorými útvary Komisie nemajú žiadnu kontrolu a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť,
  • nemožno chápať ako odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online bude presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie na portáli EUR-Lex) je autentický a má právny účinok.

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na týchto webových stránkach však mohli byť vytvorené alebo spracované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemožno vylúčiť, že v dôsledku týchto problémov môže dôjsť k výpadku alebo inej poruche našich služieb. Za takéto problémy, ktoré vznikli pri používaní týchto stránok alebo prepojených externých stránok, nepreberá Komisia žiadnu zodpovednosť.

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych predpisoch a ani vylúčiť jej zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

Ochrana osobných údajov
Politika v oblasti ochrany údajov, nariadenia EÚ o ochrane údajov, elektronické služby.

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995 – 2023
Rozmnožovanie je povolené len pod podmienkou uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak.
Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

Použitie znaku EÚ tretími stranami

Zásady používania znaku EÚ tretími stranami sú stanovené v administratívnej dohode s Radou Európy. Táto dohoda bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 8. 9. 2012 (2012/C 271/04).

Podľa uvedenej dohody môže znak EÚ alebo niektorý z jeho prvkov použiť každá fyzická alebo právnická osoba („tretia strana“), pokiaľ toto použitie

a) nevyvoláva dojem alebo domnienku, že medzi uvedenou treťou stranou a niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy existuje spojenie, ak takéto spojenie neexistuje;

b) nevedie verejnosť k presvedčeniu, že tretia strana využíva podporu, sponzorstvo, súhlas alebo schválenie niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, pokiaľ tomu tak nie je;

c) sa neuskutočňuje v súvislosti s cieľmi alebo činnosťami, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi a zásadami Európskej únie alebo Rady Európy, resp. ktoré sú v rozpore so zákonom.

Pokiaľ je použitie znaku EÚ v súlade s uvedenými podmienkami, netreba žiadať o písomné povolenie jeho použitia.

Registrácia znaku EÚ alebo jeho heraldickej imitácie ako ochrannej známky alebo ako iného práva duševného vlastníctva je neprijateľná.

Stiahnite si znak EÚ a grafické informácie

 

Podrobnejšie informácie o znaku EÚ

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa vizuálneho a grafického aspektu znaku EÚ sa obráťte na COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu).

V prípade záujmu o právne informácie týkajúce sa používania znaku EÚ alebo registrácie ochrannej známky/aplikácie, ktorá obsahuje prvky znaku EÚ, sa obráťte na EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu).