Prejsť na hlavný obsah

Podnikanie v Európskej únii

Založenie, riadenie a rast podniku

Európa je plná podnikateľských príležitostí. Dôležité je, aby ste poznali pravidlá týkajúce sa založenia podniku vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), zamestnanosti, ciel a noriem pre výrobky. Existuje aj niekoľko fondov EÚ, ktoré môžete ako malý podnik využiť.

Začatie podnikania v EÚ

Prečítajte si, ako začať svoj startup a aké sú právne požiadavky. Zároveň tu nájdete informácie o tom, ako chrániť vaše podnikateľské nápady, o pravidlách týkajúcich sa ročných účtovných závierok a fúziách so zahraničnými spoločnosťami, ako aj o tom, ako čo najlepšie využiť programy výmeny zamestnancov.

DPH a clá

Môžete sa tu dozvedieť viac o pravidlách týkajúcich sa DPH, spotrebných daní, materských a dcérskych spoločností, daní z príjmov právnických osôb alebo si overiť, či má podnik registráciu na to, aby mohol obchodovať v Európe (identifikačné číslo DPH v EÚ).

Normy pre výrobky a zabezpečenie súladu

Normy sú dobrovoľné usmernenia, ktoré poskytujú technické špecifikácie pre určité tovary, služby a postupy s cieľom chrániť životné prostredie a zdravie spotrebiteľov. Predtým, ako začnete predávať akýkoľvek výrobok v niektorej z krajín EÚ, musí byť najprv v súlade s pravidlami, ktoré sa uplatňujú v danom štáte, ako aj na celom území EÚ.

Zamestnanie a starostlivosť o zamestnancov

Prečítajte si o požiadavkách stanovených v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa podmienok zamestnávania zamestnancov, zmien pracovných zmlúv a informovania zamestnancov. Existujú aj osobitné pravidlá pre pracovníkov v odvetví dopravy a vyslaných pracovníkov (zamestnanci, ktorí pracujú v inej krajine, než v ktorej boli prijatí do zamestnania).

Podpora malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sú základom európskeho hospodárstva a predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ. Preto majú kľúčový význam pre dvojakú ambíciu EÚ vytvoriť udržateľné a digitálne hospodárstvo.

Prístup k financiám

EÚ ponúka podporu malým podnikom prostredníctvom miestnych, regionálnych alebo vnútroštátnych orgánov. Finanční sprostredkovatelia, ako sú banky a spoločnosti rizikového kapitálu, poskytujú finančné prostriedky aj vo forme úverov, za ktoré ručí EÚ, finančného lízingu a kapitálového financovania.

Pomoc malým podnikom pri rozširovaní ich obzorov

EÚ a Komisia poskytuje na pomoc pri vývoze a investíciách mimo EÚ malým a stredným podnikom informácie o prístupe na trhy, ako aj o možnostiach nadväzovania kontaktov.

Všeobecné poradenstvo a podpora

Sieť Enterprise Europe Network pomáha malým a stredným podnikom s medzinárodnými ambíciami. Poskytne vám odborné poradenstvo, kontakty a podujatia s cieľom spojiť vás so správnymi partnermi a pomôcť pri rozvoji vášho podniku.