Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Politika ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov.

Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami EÚ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Táto všeobecná politika sa týka všetkých webových sídel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu. Hoci vo väčšine prípadov je možné prehliadať si tieto webové sídla bez uvedenia akýchkoľvek osobných informácií, v niektorých prípadoch sa na poskytnutie požadovaných elektronických služieb vyžadujú osobné údaje. Na webových sídlach, na ktorých sa tieto informácie požadujú, sa s nimi zaobchádza v súlade s uvedeným nariadením, a informácie o použití vašich údajov sa na uvedených sídlach uvádzajú vo forme osobitných vyhlásení o politike ochrany osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú elektronickú službu určuje prevádzkovateľ účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a zabezpečuje súlad s politikou ochrany osobných údajov,
 • v rámci každej inštitúcie zabezpečuje úradník pre ochranu údajov uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností,
 • nezávislým orgánom dohľadu je pre všetky inštitúcie európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Na webových sídlach inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa poskytujú odkazy na webové sídla tretích strán. Aby ste na našich webových sídlach mohli používať obsah tretích strán, môže sa vyžadovať, aby ste prijali ich osobitné podmienky používania vrátane používania súborov cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Elektronická služba

Elektronická služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj sprístupnený na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na druhej.

Na portáli EUROPA možno nájsť tri typy elektronických služieb:

 • informačné služby, ktoré poskytujú jednotlivcom, médiám, podnikom, administratívnemu sektoru a iným subjektom prístup k informáciám,
 • interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s jednotlivcami, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnými orgánmi, čím uľahčujú politické konzultácie a spätnú väzbu,
 • služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia a získavanie dokumentov.

Informácie v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o politike ochrany osobných údajov obsahuje tieto informácie o používaní vašich údajov:

 • aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a akými technickými prostriedkami zhromažďuje EÚ osobné údaje s cieľom plniť konkrétny účel,
 • komu sa vaše údaje poskytujú,
 • ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť,
 • ako dlho sa vaše údaje uchovávajú,
 • aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo ich možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim,
 • na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo so sťažnosťami.

Služba Europa Analytics

Europa Analytics je interná služba Európskej komisie, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť stránok domény europa.eu, ktoré spravuje Európska komisia v mene všetkých inštitúcií a orgánov EÚ.

Používanie tejto služby však môžete odmietnuť, a to buď prostredníctvom výzvy na zablokovanie súborov cookie, ktorá sa zobrazí v hornej časti prvej navštívenej stránky, alebo na stránke služby Europa Analytics.

Európska komisia si vlastné webové stránky (ec.europa.eu) spravuje sama. Navštívte stránku venovanú politike ochrany osobných údajov, kde si môžete upraviť svoje nastavenia.

Inštitúcie a orgány EÚ iné ako Európska komisia (napr. Európsky parlament) môžu používať svoj vlastný analytický systém. Viac informácií nájdete na ich stránkach s právnymi upozorneniami.

Odmietnutie používania tejto služby neovplyvní vašu aktivitu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Kontakt na stránky portálu Europa

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonku „Kontakt“, ktorou sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a ponúkne vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky.

Ak pošlete takúto správu, uchovávame len vaše osobné údaje potrebné na odoslanie odpovede. Ak správca emailovej schránky nedokáže odpovedať na vašu otázku, postúpi váš email inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka postúpená.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho emailu a súvisiacich osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.

Zabezpečenie informácií

Zhromaždené osobné údaje sa uchovávajú v počítači externého subdodávateľa, ktorý koná ako spracovateľ údajov a ktorý musí zaručiť ochranu a dôvernosť údajov v zmysle požiadaviek nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Overenie, úprava a výmaz údajov

Ak si chcete overiť svoje osobné údaje, ktoré uchovávajú príslušní prevádzkovatelia zodpovední za webové sídlo Europa alebo jeho podstránky spravované Európskou komisiou, alebo ak chcete tieto údaje upraviť či vymazať, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa z GR pre komunikáciu, ktorý zodpovedá za webové sídlo Europa, prostredníctvom online formulára. Vo formulári jasne uveďte účel žiadosti (overenie, zmena alebo výmaz osobných údajov uverejnených na webových stránkach portálu Europa), ako aj URL webového sídla, resp. stránok, ktorých sa vaša žiadosť týka.

Online formulár na overenie, úpravu alebo výmaz vašich osobných údajov