Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Európsku úniu charakterizuje kultúrna a jazyková rozmanitosť a jazyky, ktorými sa hovorí v členských štátoch EÚ, sú neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. EÚ preto vo svojich programoch a pri práci svojich inštitúcií podporuje viacjazyčnosť.

EÚ má 24 úradných jazykov, ktorými sú:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

História

Vždy, keď k EÚ pristúpili nové členské štáty, počet úradných jazykov sa zväčšil.

Úradný jazyk EÚ od roku...

 • 1958: francúzština, holandčina, nemčina, taliančina
 • 1973: angličtina, dánčina
 • 1981: gréčtina
 • 1986: portugalčina, španielčina
 • 1995: fínčina, švédčina
 • 2004: čeština, estónčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, poľština, slovenčina a slovinčina
 • 2007: bulharčina, írčina, rumunčina
 • 2013: chorvátčina

Spoznajte úradné jazyky EÚ

Viacjazyčnosť

Jednou zo základných zásad EÚ je viacjazyčnosť.

Cieľom tejto politiky je

 • komunikácia s občanmi v ich vlastných jazykoch
 • ochrana bohatej jazykovej rozmanitosti Európy
 • podpora jazykového vzdelávania v Európe

Je to jedinečný prístup, ktorý nemá obdoby vo viacjazyčných krajinách ani v medzinárodných organizáciách.

Zásada viacjazyčnosti je zakotvená v Charte základných práv EÚ: občania EÚ majú právo používať ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov pri komunikácii s inštitúciami EÚ, a tie im musia odpovedať v tom istom jazyku.

Právne akty a ich súhrny sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Zasadnutia Európskej rady a Rady Európskej únie sa tlmočia do všetkých úradných jazykov. Poslanci Európskeho parlamentu majú pri vystúpeniach v Parlamente právo používať ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ.

Práve tu vstupujú do hry konferenční tlmočníci a prekladatelia, vďaka ktorým možno porozumieť hovorenému a písanému slovu vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ a v prípade potreby aj v iných jazykoch.

Jazykové pravidlá EÚ

Pravidlá o používaní jazykov v inštitúciách EÚ určuje jednomyseľne Rada prostredníctvom nariadení prijatých v súlade s článkom 342 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení č. 1, v ktorom sa stanovuje, že inštitúcie majú 24 úradných a pracovných jazykov.

Napriek tomu, že Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ, angličtina zostáva úradným jazykom EÚ. Zostáva úradným a pracovným jazykom inštitúcií EÚ, pokiaľ je ako taká uvedená v nariadení č. 1. Angličtina je zároveň jedným z úradných jazykov Írska a Malty.

V nariadení č. 1 sa stanovujú aj pravidlá o jazykoch, v ktorých sa musia vypracúvať a uverejňovať právne predpisy EÚ, ako aj o jazykoch dokumentov zasielaných medzi inštitúciami EÚ a verejnosťou alebo medzi inštitúciami a členskými štátmi. Inštitúcie EÚ sú oprávnené určiť, aký jazykový režim budú interne uplatňovať.