Skip to main content

Jazyky na našich webových stránkach

Informácie v mnohých jazykoch

Našim cieľom je poskytovať na našich webových stránkach informácie vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Ak dokument nie je vo zvolenom jazyku EÚ dostupný, čoraz viac webových stránok ponúka elektronický preklad (eTranslation), službu Komisie pre strojový preklad.

Naším cieľom je dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi potrebami čitateľov, ktorí ovládajú rôzne jazyky EÚ, a praktickými otázkami, ako sú napríklad obmedzené zdroje na preklad. Niektoré dokumenty, napríklad právne predpisy, sú vždy k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Iné dokumenty môžu byť dostupné iba v jazykoch, pri ktorých sa v používateľskom prieskume ukázalo, že nám umožnia osloviť najväčší počet čitateľov.

Celý webový obsah sa zverejňuje minimálne v angličtine, pretože prieskum preukázal, že približne 90 % návštevníkov našich webových sídiel môžeme osloviť s angličtinou ako ich uprednostňovaným cudzím jazykom alebo materinským jazykom.

Ktoré jazyky sa používajú na našich webových stránkach?

Prioritné dokumenty, právne predpisy, kľúčové politické dokumenty a niektoré z ďalších najnavštevovanejších webových stránok Komisie na internetovej doméne Europa, napríklad Oficiálne webové stránky Európskej únie, sú k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Urgentné informácie alebo informácie s krátkodobou platnosťou sa môžu objaviť najprv len v niekoľkých alebo dokonca len v jednom jazyku. Neskôr sa prípadne doplnia ďalšie jazyky v závislosti od potrieb používateľov.

Špecializované informácie (technické informácie, kampane, výzvy na predkladanie ponúk, správy a podujatia na miestnej úrovni) môžu byť dostupné len v niekoľkých alebo dokonca len jednom jazyku – výber závisí od cieľovej skupiny.