Prejsť na hlavný obsah

Práca v Európskej únii

Vaše práva v EÚ

Ako občan EÚ pracujúci v Európskej únii máte určité práva podľa právnych predpisov EÚ. Napríklad:

  • nepotrebujete pracovné povolenie v žiadnej krajine EÚ – ani pre zamestnávateľa, ani ako samostatne zárobkovo činná osoba;
  • ak spĺňate určité podmienky, môžete žiť v krajine, kde pracujete;
  • na pracovisku v zahraničí máte rovnaké práva ako štátni príslušníci danej krajiny (odmena, zdravie a bezpečnosť, sociálne zabezpečenie a daňové zvýhodnenie, ako aj opätovné nadobudnutie pozície v prípade neoprávneného prepustenia).

Sociálne zabezpečenie a daň

Práva a pravidlá týkajúce sa daní a výhod vyplývajú z vnútroštátneho práva krajiny EÚ, v ktorej pracujete. Vzťahuje sa to na nemocenské dávky, dávky v materstve/otcovstve, dôchodky, dávky v nezamestnanosti a prídavky na deti.

Existujú však pravidlá a zásady platné v celej EÚ, ktoré sa vzťahujú na určité aspekty dávok a daní. Pred nástupom do nového zamestnania si preto overte, na čo máte nárok.

Hľadanie zamestnania

Existuje viacero organizácií vytvorených EÚ s cieľom pomôcť uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu v ktorejkoľvek krajine Únie. Môžu vám pomôcť vytvoriť európsky životopis (Europass CV)a poskytnúť kontakt na potenciálnych zamestnávateľov.

Na získanie práce v inej krajine EÚ môže byť nevyhnutné oficiálne uznanie vašich odborných kvalifikácií príslušnými orgánmi v danej krajine. V databáze odborných kvalifikácií EÚ sa dozviete, či sa to týka aj vás.

Viac informácií o vašich právach a pravidlách EÚ týkajúcich sa práce/dôchodku nájdete prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

Práca v iných krajinách EÚ

Informácie o vaši právach v EÚ vrátane pracovných povolení a rovnakého zaobchádzania. Nájdete tu takisto poradenstvo pre štátnych príslušníkov EÚ dočasne vyslaných do inej krajiny EÚ a pre štátnych príslušníkov a štátnych zamestnancov tretích krajín pracujúcich v EÚ.

Odborné kvalifikácie

Informácie o tom, ako získať uznanie vašej kvalifikácie v inej krajine EÚ, natrvalo alebo dočasne. V databáze kvalifikácií EÚ sa dozviete, ktoré dokumenty budete pravdepodobne musieť predložiť.

Databáza uchádzačov o zamestnanie

Databázu, ktorá pomáha spájať uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov v Európe, spravuje sieť EURES. Okrem toho poskytuje informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ, ako aj následnú pomoc po nábore pracovníka, ako je jazyková príprava a integračné kurzy.

Vytvorte si európsky životopis

Online nástroje EUROPASS môžete využiť na vytvorenie dokonalého životopisu, aby ste jasne informovali o svojich kvalifikáciách a zručnostiach zamestnávateľov v celej Európe – a v správnom jazyku.

Dávky sociálneho zabezpečenia

Informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia v EÚ. Pozrite si, ktorá krajina zaisťuje vaše sociálne zabezpečenie počas práce v zahraničí a ako sa prideľujú dávky v nezamestnanosti a prídavky na deti. Nájdete tu vzorové formuláre potrebné na tieto dávky.

Vaše právo na rovnaké zaobchádzanie

Zistite, ako vám právne predpisy Únie zaručujú ochranu pred diskrimináciou na základe pohlavia, etnického pôvodu, náboženského vierovyznania alebo zdravotného postihnutia.

Odchod do dôchodku v inej krajine EÚ

Informácie o tom, ako požiadať o štátny dôchodok, ak ste pracovali v zahraničí v jednej alebo viacerých krajinách EÚ. Prečítajte si viac o vekových hraniciach odchodu do dôchodku a dôchodkových systémoch v každej krajine, ako aj o všetkých doplnkových dôchodkových právach.

Daň

Informácie o základných zásadách EÚ v oblasti zdaňovania, ktoré sa vzťahujú na ľudí nachádzajúcich sa mimo svojej domovskej krajiny v rámci EÚ. Zistite, ako by mohli ovplyvniť výšku vašej dane z príjmu a či vám hrozí riziko dvojitého zdaňovania.