Glavni sadržaj

Rad u Europskoj uniji

Vaša prava u EU-u

Kao građanin EU-a koji radi u Europskoj uniji imate određena prava u skladu s pravom EU-a. Na primjer:

  • nije vam potrebna dozvola za rad, neovisno o tome radite li za poslodavca ili kao samozaposlena osoba bilo gdje u EU-u
  • ako ispunjavate određene uvjete, možete živjeti u državi u kojoj radite
  • na radnome mjestu u inozemstvu imate ista prava kao i državljani te zemlje (plaća, zdravlje i sigurnost na radu, socijalno osiguranje i porezne olakšice te vraćanje na posao ako ste nezakonito otpušteni).

Socijalno osiguranje i oporezivanje

Prava i pravila o oporezivanju i naknadama proizlaze iz nacionalnog prava države članice u kojoj radite. To se odnosi na naknade za bolovanje, rodiljne i roditeljske naknade, mirovine, naknade za nezaposlenost i doplatak za djecu.

Međutim, postoje pravila i načela na razini EU-a koja se primjenjuju na određene aspekte naknada i poreza. Prije nego što počnete raditi, provjerite koja su vaša prava.

Pronalazak posla

EU je osnovao niz organizacija koje pomažu tražiteljima zaposlenja da pronađu posao u bilo kojoj državi članici EU-a. One vam mogu pomoći u izradi životopisa na internetu (Europass CV) i povezati vas s potencijalnim poslodavcima.

Ako se želite zaposliti u drugoj državi članici EU-a, možda ćete morati zatražiti službeno priznavanje svojih stručnih kvalifikacija. Provjerite primjenjuje li se to na vas u bazi podataka EU-a o stručnim kvalifikacijama.

Slijedite poveznice u nastavku kako biste saznali više o svojim pravima i pravilima o radu/umirovljenju u EU-u.

Rad u drugim državama članicama EU-a

Informacije o vašim pravima u EU-u, uključujući radne dozvole i jednako postupanje. Pronađite savjete za državljane EU-a koji su privremeno upućeni na rad u drugu državu članicu te za državljane trećih zemalja i državne službenike koji rade u EU-u.

Stručne kvalifikacije

Informacije o tome kako dobiti trajno ili privremeno priznanje kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a. U bazi podataka EU-a o kvalifikacijama možete vidjeti koje dokumente trebate dostaviti.

Europska baza podataka tražitelja zaposlenja

Ta baza podataka, kojom upravlja EURES, nudi mogućnost povezivanja tražitelja zaposlenja s poslodavcima u Europi. U njoj možete pronaći i informacije o životnim i radnim uvjetima u državama članicama EU-a te različite oblike pomoći nakon zapošljavanja, kao što su tečajevi jezika i tečajevi integracije.

Izradite životopis

Upotrijebite internetske alate Europass-a kako biste izradili savršen životopis kojim ćete poslodavcima u cijeloj Europi jasno predstaviti svoje kvalifikacije i vještine, i to na odgovarajućem jeziku.

Naknade iz sustava socijalne sigurnosti

Informacije o sustavima socijalne sigurnosti u EU-u. Saznajte u kojoj ste zemlji osigurani kad radite u inozemstvu i kako se dodjeljuju naknade za nezaposlenost i doplatak za djecu. Pronađite standardne obrasce koje trebate ispuniti.

Pravo na jednako postupanje

Saznajte kako vam pravo EU-a jamči slobodu od diskriminacije bez obzira na rod, etničku pripadnost, vjerska uvjerenja ili invaliditet.

Umirovljenje u drugoj državi članici EU-a

Informacije o tome kako zatražiti državnu mirovinu ako ste radili u inozemstvu u jednoj ili više država članica EU-a. Saznajte više o dobi za umirovljenje i mirovinskim sustavima u pojedinoj zemlji te o eventualnim pravima na dopunsku mirovinu.

Porezi

Informacije o osnovnim načelima oporezivanja u EU-u koja se primjenjuju na osobe koje provode određeno vrijeme izvan svoje matične zemlje, no unutar EU-a. Saznajte kako bi ta pravila mogla utjecati na iznos poreza na dohodak koji trebate platiti te se informirajte o mogućem dvostrukom oporezivanju.