Glavni sadržaj

Javna nabava, javni natječaji i ugovori u Europskoj uniji

Ugovori koje dodjeljuju institucije, agencije i druga tijela EU-a

Putem ugovora o javnoj nabavi institucije EU-a kupuju usluge, radove i robu, npr. studije, osposobljavanje, organizaciju konferencija ili informatičku opremu. Ugovori o javnoj nabavi dodjeljuju se u okviru poziva na podnošenje ponuda.

Pravo EU-a jedan je od temelja jedinstvenog tržišta. Utvrđena su minimalna pravila javne nabave kako bi se zaštitila ključna načela transparentnosti, jednakog postupanja, otvorenog tržišnog natjecanja i dobrog upravljanja postupcima. Time se stvara konkurentno, otvoreno i dobro regulirano tržište javne nabave kako bi se podržao rast radnih mjesta i ulaganja u EU-u.

Na poveznicama u nastavku možete pristupiti postupcima i pravilima javne nabave EU-a te prilikama koje se u tom području pružaju.

Prilike u europskoj javnoj nabavi

Pristup otvorenim natječajima i ugovorima koje objavljuju nacionalni javni naručitelji diljem Europske unije i drugih europskih zemalja te njihovo pregledavanje.

Otvoreni natječaji za pružanje usluga institucijama Europske unije

Pristup otvorenim natječajima i ugovorima koje objavljuju sve institucije, tijela i agencije EU-a i njihovo pregledavanje putem posebne platforme eTendering.

Postupci za europske javne natječaje i ugovore

Informacije o pravilima i postupcima za sudjelovanje u javnom natječaju unutar EU-a i o tome na koje se vrste natječaja odnose pravila EU-a, odnosno nacionalna pravila.

Prijavljivanje nepravilnosti u postupcima javne nabave EU-a

Kako zatražiti preispitivanje postupka javne nabave ako primijetite bilo kakvu nepravilnost ili smatrate da ste bili diskriminirani.