Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Sudjelujte, komunicirajte i glasujte u Europskoj uniji

Vaša prava i kako ih ostvariti

Ako ste državljanin države članice EU-a imate status građanina EU-a i pravo aktivno sudjelovati u EU-ovu političkom životu.

Iznesite svoje mišljenje

  • Putem portala Iznesite svoje mišljenje možete sudjelovati u EU-ovim savjetovanjima o planiranim inicijativama i na taj način oblikovati politike EU-a.
  • Na platformi Fit for Future podijelite svoje ideje o tome kako smanjiti birokraciju i učiniti postojeće zakone EU-a jednostavnijima i bolje prilagođenima budućim potrebama. 
  • Sudjelujte u dijalozima s građanima koji se redovito održavaju diljem EU-a i upoznajte se s predstavnicima EU-a kako biste raspravljali o temama koje vas zanimaju.

Europska građanska inicijativa

Sudjelovanjem u europskoj građanskoj inicijativi utjecat ćete na program donošenja politika EU-a. To vam omogućuje da od Europske komisije zatražite da pripremi zakonodavstvo o pitanju koje vam je važno i koje je u njezinoj nadležnosti. Morat ćete dokazati da vaša inicijativa ima široku potporu.

Nakon što se u okviru inicijative prikupi milijun potpisa i dosegnu minimalni pragovi u 7 država članica EU-a, Komisija će odlučiti hoće li poduzeti mjere i koje će to mjere biti.

Europski i lokalni izbori

Saznajte više o tome kako se registrirati za glasovanje ili kandidirati na lokalnim i europskim izborima, uključujući u zemlji u kojoj živite ako ste građanin EU-a i dolazite iz druge države članice EU-a. Saznajte koji se uvjeti primjenjuju.

Više o europskim i lokalnim izborima

Predstavka Europskom parlamentu 

Saznajte više o tome kako podnijeti i podržati predstavku upućenu Europskom parlamentu o politici povezanoj s EU-om koja utječe na vas. 

Više o predstavkama Europskom parlamentu

Načelo višejezičnosti

Kada se izravno obraćate institucijama ili savjetodavnim tijelima EU-a imate pravo dobiti odgovor na jednom od 24 službena jezika EU-a.

Dijalozi s građanima 

Saznajte više o predstojećim dijalozima s građanima koji se redovito održavaju diljem EU-a i u okviru kojih se možete sastati s predstavnicima EU-a kako biste raspravljali o pitanjima EU-a koja utječu na vas. Kliknite na poveznicu kako biste saznali o čemu se raspravljalo tijekom prethodnih dijaloga s građanima.

Više o dijalozima s građanima 

Ispitivanja javnog mnijenja

Saznajte više o rezultatima i zaključcima ispitivanja javnog mnijenja Eurobarometra od 1974. do danas. Standardno ispitivanje javnog mnijenja sastoji se od otprilike 1000 intervjua uživo po državi članici EU-a o aktualnom pitanju EU-a koje utječe na javnost.

Više o ispitivanjima javnog mnijenja

Usluge e-zajednica (SINAPSE) 

Jeste li stručnjak za oblikovanje politika EU-a i upravljanje? Registrirajte se na internetskoj platformi SINAPSE na kojoj možete osnovati e-zajednicu ili se pridružiti e-zajednici drugih stručnjaka kako biste razmjenjivali informacije o pitanjima oblikovanja politika. 

Više o uslugama e-zajednica (SINAPSE)

Lokalni vijećnici

Projekt „Izgradnja Europe s lokalnim vijećnicima” okuplja lokalno izabrane vijećnike iz svih zemalja EU-a i pomaže im u komunikaciji s lokalnom publikom o temama povezanima s EU-om.

Više o projektu Izgradnje Europe s lokalnim vijećnicima

 

Za više informacija o pravima koja imate kao građanin EU-a vidjeti Ugovor o funkcioniranju Europske Unije (članak 18.) i Povelju o temeljnim pravima (poglavlje V.).

Galerija videozapisa