Skip to main content

Přečtěte si, jak se můžete zapojit do tvorby politik EU, diskutovat o nich a účastnit se voleb

Vaše práva a jak je využít

Pokud máte občanství některé z členských zemí EU, jste zároveň občanem EU a máte právo se aktivně účastnit politického života v Unii.

Zapojte se do diskuse

  • Na portálu s názvem Podělte se o svůj názor máte možnost zapojit se do diskuse o plánovaných evropských iniciativách a přispět tak k utváření politik EU.
  • O svůj názor na zjednodušení právních předpisů EU se můžete podělit na platformě Fit pro budoucnost, jejímž cílem je snížit administrativní zátěž související s povinností dodržovat evropské předpisy a zajistit, aby odpovídalo nárokům, které na něho budou v budoucnu kladeny. 
  • Díky dialogům s občany, které se konají pravidelně po celé EU, se můžete setkat se zástupci EU osobně a diskutovat s nimi o tématech vašeho zájmu.

Evropská občanská iniciativa

Chcete ovlivnit, čemu se budou orgány EU při tvorbě politik věnovat? Zapojte se do některé z evropských občanských iniciativ, jež občanům umožňují požádat Evropskou komisi, aby vypracovala návrh právního předpisu na téma, které je z jejich pohledu důležité. Musí však spadat do oblasti působnosti Komise. Aby se Komise takovou iniciativou začala zabývat, je třeba pro ni získat širokou podporu.

Konkrétně musíte získat 1 milion podpisů od občanů z minimálně 7 členských zemí. Komise pak danou iniciativu posoudí a rozhodne se, jak bude postupovat dál.

Evropské a místní volby

Získejte přehled o tom, jak se zaregistrovat k místním či evropským volbám nebo jak v nich kandidovat, a to i v zahraničí, pokud nežijete v České republice ale v jiné zemi Unie. Dozvíte se, jaké konkrétní podmínky je třeba splnit.

Další informace o místních volbách a volbách do Evropského parlamentu

Zašlete petici Evropskému parlamentu 

Získejte informace o tom, jak sestavit a podat petici Evropskému parlamentu ohledně politiky EU, která vás zajímá, případně jak vyjádřit podporu jiné petici. 

Další informace o peticích Evropskému parlamentu

Zásada mnohojazyčnosti

Na orgány a instituce EU a jejich poradní subjekty se můžete obracet přímo. Máte přitom nárok dostat odpověď v kterémkoli ze 24 úředních jazyků Unie.

Dialogy s občany 

Získejte informace o nadcházejících dialozích s občany, kde se můžete setkat se zástupci orgánů EU a hovořit s nimi o otázkách, které se vás týkají. Dialogy s občany se konají pravidelně po celé EU. Pomocí následujícího odkazu si můžete zobrazit témata předešlých dialogů s občany.

Další informace o dialozích s občany 

Průzkumy veřejného mínění

Seznamte se s výsledky a zjištěními průzkumů Eurobarometru, která veřejné mínění zkoumá již od roku 1974. Standardní průzkum na evropské téma s dopadem na veřejnost se skládá z přibližně 1000 osobních rozhovorů, jež proběhnou v každé zemi EU.

Další informace o průzkumech veřejného mínění

Platforma virtuálních komunit SINAPSE 

Jste odborníkem na tvorbu politik EU a správu věcí veřejných? Zaregistrujte se na platformě SINAPSE, kde se můžete zapojit do některé z virtuálních komunit odborníků a sdílet s nimi informace o tvorbě příslušných politik a opatření. Zároveň můžete založit vlastní e-komunitu.  

Další informace o platformě odborných virtuálních komunit SINAPSE

Místní zastupitelé

Projekt „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“ sdružuje místní zastupitele ze všech zemí EU a pomáhá jim při komunikaci s občany o tématech týkajících se Unie.

Další informace o projektu Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv

 

Více informací o právech, které vám vyplývají z občanství EU, najdete ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 18) a v Listině základních práv (hlava V).

Videogalerie