Přejít na hlavní obsah

Život v Evropské unii

Vaše práva a jak je využít

Občanství EU se automaticky uděluje každému, kdo je státním příslušníkem kterékoliv ze zemí Unie. Některá práva a výhody vyplývají občanům z vnitrostátních právních předpisů, a mohou se proto v jednotlivých zemích lišit. Další práva jsou dána právním řádem EU, a jsou proto stejná ve všech zemích Unie. Tato práva EU se týkají každodenního života – od nakupování a řízení automobilu až po zdravotní péči a rodinné či příbuzenské otázky.

Jako občan EU máte právo žít a pohybovat se v rámci Unie, aniž byste byli diskriminováni na základě státní příslušnosti. Kromě toho můžete využít větší ochrany spotřebitelů, než existuje ve vaší domovské zemi. A dále máte za předpokladu, že splníte určité požadavky, přístup ke zdravotní péči kdekoli v Unii.

Práva spojená s evropským občanstvím jsou uvedena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 18) a v Listině základních práv (kapitola V).

Další informace o tom, jaká práva jako občané EU žijící v Evropské unii máte, najdete pomocí níže uvedených odkazů, kde se také dozvíte, co máte dělat, dojde-li k porušení vašich práv.

Právo pobytu v EU

Informace o vašem právu žít v jiné zemi EU, o právu kteréhokoli z vašich rodinných příslušníků na to, aby se za vámi přistěhovali, a o administrativních formalitách, které je třeba splnit, pokud se vy nebo vaše rodina přestěhujete do jiné země EU.

Zdravotní péče v celé EU

Informace o vašich právech na plánovanou nebo neplánovanou lékařskou péči v jiné zemi EU, o dokladech, které budete potřebovat, o pravidlech proplácení nákladů a o tom, jak zakoupit léčivé přípravky v jiné zemi EU a získat za ně úhradu.

Spotřebitelská práva a vracení peněz

Informace o vašich právech a o pravidlech pro nákup zboží a služeb v EU. Návod, jak zažádat o vrácení peněz a jak řešit případné spory.

Rodinné právo v jiných zemích EU

Informace o vašich právech a o pravidlech a zásadách Unie týkajících se všech aspektů rodinných nebo příbuzenských otázek. Patří sem otázky adopce, únosu dítěte, manželství, rozvodu, vyživovací povinnosti k dětem a plánování či správy dědictví v zahraničí. Existuje rovněž poradenství, jak získat veřejné listiny uznávané v jiné zemi EU.

Vozidla a řidičské průkazy

Informace o vašich právech a o pravidlech EU, která se týkají automobilů – od nákupu automobilu či jeho prodeje po získání nebo výměnu řidičského průkazu. K dispozici je rovněž poradenství ohledně potřebných dokladů a formálních náležitostí, které je třeba k používání vozidla splnit.