Glavni sadržaj

Život u Europskoj uniji

Vaša prava i kako ih ostvariti

Ako imate državljanstvo neke od država članica EU-a, građanin ste EU-a. Neka prava i koristi proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva, a mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. Druga prava proizlaze iz prava EU-a i stoga su ista u svim državama članicama EU-a. Ta se prava EU-a protežu na svakodnevni život, od kupnje i upravljanja vozilom do zdravstvene skrbi i obiteljskih/partnerskih pitanja.

Kao građanin EU-a imate pravo živjeti i kretati se unutar EU-a neovisno o svojem državljanstvu. Možete ostvariti i veću korist od prava zaštite potrošača nego u matičnoj zemlji te, ako ispunjavate određene zahtjeve, uživati pravo pristupa zdravstvenoj skrbi bilo gdje u EU-u.

U Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (članak 18.) i Povelji Europske unije o temeljnim pravima (poglavlje V.) navodi se koja prava uživaju građani EU-a.

Na poveznicama u nastavku saznajte više o svojim pravima i što učiniti ako su vam prava prekršena.

Pravo boravka u EU-u

Informacije o vašim pravima u vezi sa životom u drugoj državi članici EU-a, pravima članova vaše obitelji da vam se pridruže i potrebnoj dokumentaciji ako se vi i/ili vaša obitelj preselite u drugu državu članicu EU-a.

Zdravstvena skrb diljem EU-a

Informacije o vašim pravima na planirano ili neplanirano liječenje u drugoj državi članici EU-a, dokumenti koji su vam potrebni, pravila o povratu troškova te kako kupiti lijekove u drugoj državi članici EU-a i dobiti povrat troškova.

Prava potrošača i povrat sredstava

Informacije o vašim pravima i propisima o kupnji robe i usluga u EU-u, kako zatražiti povrat sredstava i riješiti sporove.

Obiteljsko pravo u drugim državama članicama EU-a

Informacije o vašim pravima te propisima i načelima EU-a o svim aspektima obiteljskih/partnerskih pitanja. To uključuje posvojenje i otmicu djeteta, brak, razvod, obveze uzdržavanja djece te planiranje/upravljanje prekograničnim nasljedstvima. Nude se i savjeti u vezi s priznavanjem javnih isprava u drugoj državi članici EU-a.

Automobili i vozačke dozvole

Informacije o vašim pravima i propisima EU-a o automobilima, od kupnje ili prodaje automobila do stjecanja ili zamjene vozačke dozvole. Nude se i savjeti o potrebnim dokumentima i formalnostima u vezi s upravljanjem vozilom.