Skip to main content

Načela, zemlje, povijest

Načela i vrijednosti

Zajednička načela i vrijednosti koje su temelj života u EU-u: sloboda, demokracija, jednakost i vladavina prava, promicanje mira i stabilnosti

Osnovne činjenice i podaci

Statistički podaci o zemljama i stanovnicima EU-a, gospodarstvu i zaposlenosti, prometu i energiji te institucijama EU-a

Profili zemalja

Informacije o zemljama EU-a, vladi i društvu, zemljama u kojima se koristi euro, članovima područja kretanja bez granica

Pristupanje EU-u

Pristupanje EU-u složen je postupak koji se ne odvija preko noći. Kad država podnositeljica zahtjeva ispuni uvjete za članstvo, mora provesti pravila i propise EU-a u svim područjima.

Povijest EU-a

Glavna događanja u povijesti EU-a, kako se EU razvijao tijekom desetljeća, muškarci i žene koji su imali ključnu ulogu u EU-u.

Simboli

Simboli koji predstavljaju EU i njegove vrijednosti: zastava, himna i moto EU-a, Dan Europe

Jezici

Saznajte više o 24 službena jezika EU-a, manjinskim jezicima EU-a i programima EU-a za učenje jezika.