Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Politika zaštite privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika.

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Unije temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Tom općom politikom obuhvaćene su sve internetske stranice institucija Europske unije na domeni europa.eu. Iako je većinu tih stranica moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, ponekad su takve informacije potrebne da bi vam se mogle pružiti e-usluge koje zatražite. Na stranicama na kojima su potrebni takvi podaci ti se podaci obrađuju potpuno u skladu s Uredbom te vam se pružaju informacije o uporabi vaših podataka u posebnim izjavama o politici zaštite osobnih podataka koje se odnose na te stranice.

U tom pogledu:

 • za svaku e-uslugu voditelj obrade određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost s politikom zaštite osobnih podataka
 • za svaku instituciju službenik za zaštitu podataka brine se za primjenu odredaba te Uredbe i savjetuje voditelje obrade podataka kako da obavljaju svoje zadatke
 • za sve institucije nezavisno nadzorno tijelo je Europski nadzornik za zaštitu podataka acts as an independent supervisory authority

Na internetskim stranicama institucija Europske unije na domeni europa.eu mogu se nalaziti poveznice na stranice treće strane. Radi pristupanja sadržaju treće strane prisutnom na našim stranicama i korištenju tog sadržaja možda ćete trebati prihvatiti uvjete tih pružatelja sadržaja, uključujući njihove politike kolačića, nad kojima mi nemamo kontrolu.

E-usluge

E-usluga na portalu EUROPA znači usluga ili resurs koji je dostupan na internetu kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane te europskih institucija s druge strane.

Na portalu EUROPA nude se, ili će se nuditi, tri vrste e-usluga:

 • informacijske usluge kojima se građanima, medijima, poduzećima, upravama i drugima omogućava pristup informacijama
 • interaktivne komunikacijske usluge kojima se poboljšava kontaktiranje s građanima, poduzećima, civilnim društvom i javnim tijelima kako bi se olakšalo savjetovanja o politikama i dobivanje povratnih informacija
 • usluge kojima se omogućava pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, kao što su javna nabava, financijske transakcije, zapošljavanje, prijave na razna događanja i nabava dokumenata.

Informacije u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke u određenu svrhu
 • kome se vaši podaci otkrivaju
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost te ih, ako je to potrebno, ispraviti
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju
 • koje se mjere sigurnosti poduzimaju da se vaši podaci zaštite od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa
 • kome možete uputiti pitanja ili pritužbe.

Europa Analytics

Europa Analytics je korporativna usluga za mjerenje djelotvornosti i učinkovitosti stranica na domeni europa.eu koje Europska komisija održava u ime svih institucija i tijela EU-a.

Vaše je pravo da toj usluzi ne dopustite obradu svojih podataka. Obradu možete zabraniti putem obavijesti o kolačićima na vrhu prve stranice koju posjetite ili na stranici Europa Analytics.

Europska komisija održava vlastite stranice (ec.europa.eu). Za više informacija o mogućnostima koje su vam na raspolaganju posjetite stranicu o zaštiti osobnih podataka.

Druge institucije i tijela EU-a (na primjer Europski parlament) mogu upotrebljavati vlastite analitičke sustave. Za više informacija posjetite njihove stranice s pravnim obavijestima.

Ako ne dopustite rad toj usluzi, to ni na koji način neće utjecati na vaše pregledavanje stranica tijekom posjeta portalu Europa.

Više informacija o tome što je Europa Analytics

Kontaktiranje stranica na portalu Europa

Na mnogim se stranicama na portalu Europa nalazi gumb „Kontakt” koji pokreće vašu aplikaciju za e-poštu i omogućava vam slanje komentara u e-pretinac.

Kad šaljete takve poruke, vaši se osobni podaci prikupljaju samo u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke koje ste uputili u taj pretinac ne može odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas obavijestiti o tome kojoj je službi vaše pitanje proslijeđeno.

Sva potencijalna pitanja o obradi vaše e-poruke i povezanih osobnih podataka možete svakako postaviti u samoj toj poruci.

Čuvanje i zaštita podataka

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na računalu vanjskog suradnika koji obavlja dužnost izvršitelja obrade i koji mora jamčiti zaštitu podataka i povjerljivost propisane Uredbom (EU) 2018/1725.

Provjeravanje, mijenjanje i brisanje podataka

Ako želite provjeriti, izmijeniti ili izbrisati svoje osobne podatke koje su pohranili voditelji obrade podataka odgovorni za stranice portala Europa, obratite se e-poštom voditelju obrade podataka za portal Europa u Glavnoj upravi za komunikaciju na adresu u nastavku. U poruci objasnite svoj zahtjev i navedite URL internetskih stranica na koje se zahtjev odnosi.

E-adresa: europamanagement@ec.europa.eu