Skip to main content

Financování, granty a dotace Evropské unie

Jaké druhy financování jsou k dispozici?

EU poskytuje finanční prostředky na řadu projektů a programů. Uplatňuje přísná pravidla s cílem zajistit přísnou kontrolu toho, jak jsou finanční prostředky využívány a zda jsou peníze vynakládány transparentním a odpovědným způsobem.

Financování z EU má mnoho různých forem:

  • granty (částečně financované Evropskou unií a částečně z jiných zdrojů) – obvykle přidělovány na základě veřejných oznámení, kterým se říká „výzvy k předkládání návrhů“
  • dotace spravované vnitrostátními a regionálními orgány
  • půjčky, záruky a kapitálové investice jako formy finanční pomoci na podporu politik a programů EU
  • ceny pro vítěze soutěží v rámci programu Horizont 2020

Správa finančních prostředků EU

Přímé financování

Financování řízené EU – obvykle ve formě grantů na konkrétní projekty související s politikami EU. O tento druh financování můžete požádat tím, že zareagujete na výzvu k předložení návrhů.

Postup podávání žádostí o přímé financování

Podívejte se, kdo ve vaší zemi již obdržel přímé financování z EU

Sdílené řízení

Systém financování řízený ve spolupráci s vnitrostátními a regionálními orgány, který představuje přibližně 80 % rozpočtu EU. K tomuto účelu se v rámci evropských strukturálních a investičních fondů využívá 5 hlavních fondů:

Nepřímé financování

Financování řízené vnitrostátními a regionálními orgány, nikoliv ze strany EU. O tento druh financování známý také jako dotace můžete zažádat na vnitrostátní úrovni.

Prohlédněte si všechny možnosti financování, které jsou k dispozici