Skip to main content

Europos Sąjungos teikiamas finansavimas, dotacijos ir subsidijos

Kokių rūšių finansavimą galima gauti?

ES teikia finansavimą įvairiems projektams ir programoms. Ji taiko griežtas taisykles siekdama užtikrinti, kad būtų nuodugniai kontroliuojamas lėšų panaudojimas ir kad pinigai būtų išleisti skaidriai ir atskaitingai.

ES finansavimo rūšių yra daug ir įvairių:

  • dotacijos – jas iš dalies finansuoja ES, o kita finansavimo dalis gaunama iš kitų šaltinių. Apie skiriamas dotacijas pranešama viešai skelbiant kvietimus teikti paraiškas,
  • subsidijos – jas valdo nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos,
  • paskolos, garantijos ir nuosavas kapitalas – skiriant šių formų finansinę paramą siekiama padėti įgyvendinti ES politiką ir programas,
  • apdovanojimai – jie skiriami programos „Horizontas 2020“ konkursų nugalėtojams.

ES lėšų valdymas

Tiesioginis valdymas

Finansavimą valdo ES ir jis dažniausiai teikiamas dotacijų forma konkretiems su ES politikos sritimis susijusiems projektams. Šios rūšies finansavimo galite prašyti dalyvaudami kvietime teikti paraiškas.

Paraiškų teikimo procesas tiesioginiam finansavimui gauti

Sužinokite, kas jūsų šalyje yra gavęs ES tiesioginį finansavimą

Pasidalijamasis valdymas

Taikant šią valdymo sistemą, finansavimas valdomas bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis. Pagal ją valdoma 80 proc. ES biudžeto. Laikantis pasidalijamojo valdymo principo veikia penki pagrindiniai fondai, kurie visi priskiriami Europos struktūriniams ir investicijų fondams:

Netiesioginis valdymas

Finansavimą valdo ne ES, o nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos. Šiuo būdu valdomos lėšos taip pat vadinamos subsidijomis ir jų prašyti galima nacionaliniu lygmeniu.

Sužinokite apie šiuo metu siūlomas finansavimo galimybes