Skip to main content

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala chránit soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou europa.eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které uživatel požaduje. Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o tom, jak vaše údaje používají, informují ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • Správce zpracování údajů určí pro každou elektronickou službu účel a prostředky zpracování a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí.
 • Na řádné uplatňování ustanovení uvedeného nařízení dohlíží v každém orgánu EU pověřenec pro ochranu osobních údajů, které je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností.
 • Nezávislý dohled nad všemi orgány pak vykonává evropský inspektor ochrany údajů.

Internetové stránky orgánů a institucí EU v rámci domény .eu odkazují také na stránky třetích stran. K používání obsahu třetích stran na našich internetových stránkách může být nutné přijmout jejich konkrétní podmínky, včetně jejich vlastní politiky týkající se souborů cookie, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

Elektronické služby

Elektronická služba (neboli e-service) na serveru EUROPA je internetovou službou či nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

EUROPA již nabízí nebo bude nabízet 3 druhy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům přístup k informacím
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby
 • služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, k finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání dokumentů apod.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace o využití vašich údajů:

 • jaké informace jsou shromažďovány a za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů shromažďuje EU osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu
 • komu jsou vaše údaje zpřístupněny
 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit
 • jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány
 • jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu
 • na koho se můžete obrátit s dotazem či stížností

Služba Europa Analytics

Europa Analytics je interní služba, která zajišťuje analýzu účinnosti a účelnosti internetových stránek domény europa.eu, které spravuje Evropská komise jménem všech orgánů a institucí EU.

Používání této služby můžete odmítnout – buď prostřednictvím banneru, který se zobrazí v záhlaví první stránky, kterou navštívíte, nebo na stránce služby Europa Analytics.

Evropská komise si své vlastní stránky (ec.europa.eu) spravuje sama. Na stránce věnované politice ochrany soukromí najdete informace o tom, jak spravovat nastavení stránek.

Ostatní orgány a instituce EU (tedy jiné než Evropská komise, např. Evropský parlament) mohou používat svůj vlastní analytický systém. Další informace najdete na jejich stránkách s právním upozorněním.

Pokud se rozhodnete, že nechcete tuto službu používat, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

Další informace o službě Europa Analytics

Kontaktní informace

Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je k dispozici tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje váš lokální software pro zasílání elektronické pošty a umožní vám zaslat vaše připomínky do k tomu určené e-mailové schránky.

Adresát zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. O tom, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán, budete informováni e-mailem.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Zabezpečení údajů

Shromážděné osobní údaje se ukládají v počítači externího subdodavatele zastávajícího úlohu zpracovatele, který musí zaručit ochranu údajů a důvěrnost v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Ověření, úprava nebo vymazání údajů

Chcete-li si ověřit, které osobní údaje o vás uchovávají příslušní správci v rámci portálu Europa nebo na jeho podstránkách, které spravuje Evropská komise, nebo chcete-li tyto údaje upravit či smazat, můžete se na správce údajů z GŘ pro komunikaci, jenž odpovídá za stránky Europa, obrátit pomocí online formuláře. Ve formuláři jasně uveďte účel žádosti (ověření, oprava nebo vymazání osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Europa) a dále adresu URL internetových stránek, k nimž se žádost vztahuje.

Online formulář pro ověření, úpravu nebo výmaz vašich osobních údajů