Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

The European Union is committed to user privacy.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou europa.eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které uživatel požaduje. Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití vašich údajů informují ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • Pro každou elektronickou službu určí správce zpracování údajů účel a prostředky zpracování a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí.
 • V každé instituci dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů na uplatňování ustanovení uvedeného nařízení a je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností.
 • Nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany.

TInternetové stránky orgánů a institucí EU v rámci domény europa.eu odkazují také na stránky třetích stran. K používání obsahu třetích stran na našich internetových stránkách může být nutné přijmout jejich konkrétní podmínky, včetně jejich vlastní politiky týkající se souborů cookie, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

Elektronické služby

Elektronické služby Elektronická služba (neboli e-service) na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

EUROPA již nabízí nebo bude nabízet 3 druhy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům přístup k informacím
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby
 • služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, k finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů apod.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace o využití vašich údajů:

 • jaké informace jsou shromažďovány a za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů shromažďuje EU osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu
 • komu jsou vaše údaje zpřístupněny
 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit
 • jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány
 • jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu
 • Na koho se můžete obrátit v případě dotazů či stížností?

Služba Europa Analytics

Europa Analytics je interní služba, která zajišťuje analýzu účinnosti a účelnosti internetových stránek domény europa.eu, které spravuje Evropská komise jménem všech orgánů a institucí EU.

Používání této služby však můžete odmítnout — buď prostřednictvím banneru, který se zobrazí v záhlaví první stránky, kterou navštívíte, nebo na stránce služby Europa Analytics.

Evropská komise si své vlastní stránky (ec.europa.eu) spravuje sama. Na stránce věnované politice ochrany soukromí najdete informace o tom, jak spravovat nastavení stránek.

Ostatní orgány a instituce EU (tedy jiné než Evropská komise) mohou používat svůj vlastní analytický systém. Další informace najdete na jejich stránkách s právním upozorněním.

Pokud zvolíte, že nechcete tuto službu používat, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

More about Europa Analytics

Kontaktní informace

Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je k dispozici tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje váš lokální software pro zasílání elektronické pošty a umožní vám zaslat vaše připomínky do k tomu určené e-mailové schránky.

Jestliže zprávu tímto způsobem zašlete, budou vaše osobní údaje shromážděny pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. O tom, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán, budete informováni e-mailem.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Zabezpečení údajů

CShromážděné osobní údaje se ukládají v počítači externího subdodavatele zastávajícího úlohu zpracovatele, který musí zaručit ochranu údajů a důvěrnost v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Ověření, úprava a vymazání údajů

Chcete-li si ověřit, které osobní údaje o vás příslušný správce v rámci portálu Europa uchovává, nebo chcete-li tyto údaje změnit, opravit či smazat, zašlete prosím e-mail správci údajů z GŘ pro komunikaci, který odpovídá za stránky Europa, a to na adresu uvedenou níže. Ve svém e-mailu žádost jasně specifikujte a uveďte URL stránek, jichž se týká.

Email: europamanagement@ec.europa.eu