Skip to main content

Piedalieties, iesaistieties, balsojiet Eiropas Savienībā!

Jūsu tiesības un to izmantošana

Ja esat kādas ES valsts pilsonis, jūs automātiski esat arī ES pilsonis un jums ir tiesības aktīvi piedalīties ES politiskajā dzīvē.

Izsakiet viedokli!

  • Portālā “Izsakiet viedokli!” jums ir iespēja veidot ES politiku, piedaloties ES rīkotajās plānoto iniciatīvu apspriešanās.
  • Platformā “Gatavi nākotnei” dalieties ar idejām par to, kā varētu samazināt birokrātiju un pašreizējo ES regulējumu vienkāršot un padarīt piemērotāku nākotnei. 
  • Pilsoņdialoga pasākumos, kas regulāri notiek daudzviet ES, varat personīgi satikt ES pārstāvjus, lai apspriestu jūs interesējošus jautājumus.

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Palīdziet veidot ES politikas veidošanas darba kārtību, piedaloties Eiropas pilsoņu iniciatīvā. Tā ir jūsu iespēja lūgt Eiropas Komisiju sagatavot regulējumu par kādu jums būtisku jautājumu, kurš ir tās kompetencē. Jums gan būs jāspēj parādīt, ka jūsu iniciatīvai ir plašs sabiedrības atbalsts.

Kad iniciatīvai savākts miljons parakstu un 7 ES valstīs sasniegts minimālais parakstītāju skaits, Komisija izlems, vai tā rīkosies un kā tieši.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas un vietējas vēlēšanas

Uzziniet, kā reģistrēties balsošanai vai kandidēt vietējās vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās (arī tad, ja vēlaties to darīt valstī, kur dzīvojat, bet esat ES pilsonis kas, dzīvo citā ES valstī). Uzziniet, kādi noteikumi jāievēro!

Plašāk par Eiropas Parlamenta un vietējām vēlēšanām

Lūgumraksts Eiropas Parlamentam 

Uzziniet, kā sagatavot, iesniegt un atbalstīt Eiropas Parlamentam adresētu lūgumrakstu par kādu ar ES saistītu politikas jomu, kas ietekmē jūs. 

Vairāk par lūgumrakstiem Eiropas Parlamentam

Daudzvalodības princips

Kad jūs tieši sazināties ar ES iestādēm un konsultatīvajām struktūrām, jums ir tiesības saņemt atbildi jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.

Dialogi ar iedzīvotājiem 

Uzziniet par gaidāmajiem pilsoņdialogiem, kur varat tikties ar ES pārstāvjiem, lai diskutētu par jūs ietekmējošiem ES aspektiem. Tie ir pasākumi, kuros norisinās atklāta diskusija. Tos regulāri rīko daudzviet ES. Noklikšķiniet uz saites, lai uzzinātu, par ko tika diskutēts iepriekšējos pilsoņdialogos.

Plašāk par dialogiem ar iedzīvotājiem 

Sabiedriskās domas aptaujas

Uzziniet Eirobarometara aptauju rezultātus un secinājumus (no 1974. g. līdz mūsu dienām). Standartaptaujā katrā ES valstī tiek veiktas apmēram 1000 klātienes intervijas par ES jautājumiem, kas interesē plašu sabiedrību.

Plašāk par aptaujām

E-kopienu pakalpojums (SINAPSE

Esat ES politikas veidošanas un pārvaldības speciālists? Reģistrējieties tiešsaistes platformā SINAPSE, kur varat izveidot e-kopienas vai pievienoties citu ekspertu e-kopienām, lai ērti apmainītos ar informāciju par politikas veidošanas jautājumiem. 

Plašāk par e-kopienu pakalpojumu (SINAPSE)

Vietējie deputāti

Projektā “ Building Europe with Local Councillors” (“Eiropas veidošana sadarbībā ar vietējiem deputātiem”) pulcē no visām ES valstīm ievēlētus pašvaldību deputātus un viņiem palīdz komunicēt ar vietējiem iedzīvotājiem par ES lietām.

Plašāk par projektu “Building Europe with Local Councillors”

 

Lai uzzinātu vairāk par to, kādas tiesības jums ir garantētas kā ES pilsonim, ielūkojieties Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pantā un Pamattiesību hartas V nodaļā.

Videomateriālu galerija