Pāriet uz galveno saturu

Kā tiek pieņemti lēmumi par ES politiku

ES lēmumu pieņemšanas process

ES lēmumu pieņemšanā ir iesaistītas trīs galvenās iestādes:

  1. Eiropas Parlaments, kas pārstāv ES pilsoņus
  2. Eiropas Savienības Padome, kas pārstāv ES dalībvalstu valdības
  3. Eiropas Komisija, kas pārstāv ES vispārējās intereses

Lēmumi par ES politikas virzieniem parasti tiek pieņemti, piemērojot parasto likumdošanas procedūru (ko agrāk sauca par koplēmuma procedūru). Šajā procedūrā visas trīs galvenās iestādes vienojas par tiesību aktiem. 

ES tiesību aktu izstrāde

Pirms jaunu iniciatīvu ierosināšanas Komisija izvērtē to iespējamo ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi.

Šim nolūkam Komisija sagatavo ietekmes novērtējumu – ziņojumu, kurā izklāstītas politikas risinājumu priekšrocības un trūkumi. Ietekmes novērtējuma izstrāde notiek sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm un nozares pārstāvjiem. Tehniskos jautājumos padomus dod ekspertu grupas.

Iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas var paust savu viedokli, piedaloties sabiedriskajā apspriešanā (aizpildot anketas) Komisijas portālā “Izsakiet viedokli”.

Ja dalībvalstu parlamenti uzskata, ka problēmu iespējams veiksmīgāk risināt valsts, nevis ES līmenī, tie var oficiāli izteikt iebildumus.

Sīkāka informācija par ietekmes novērtējumiem

Izskatīšana un pieņemšana

Parlaments un Padome izskata Komisijas iesniegto priekšlikumu un vajadzības gadījumā ierosina grozījumus. Parasti Parlaments, Padome un Komisija rīko tikšanos, lai vienotos par grozījumu kopumu.

Ja Komisija grozījumiem nepiekrīt, Padome šo iebildumu var noraidīt tikai ar vienprātīgu lēmumu. Ja Komisija uzskata, ka grozījumi pārmērīgi izmaina priekšlikumu, tai ir tiesības šo priekšlikumu atsaukt.

Ja visām trim iestādēm neizdodas vienoties par teksta galīgo redakciju, notiek otrais lasījums.

Tā gaitā Parlaments un Padome atkal var ierosināt grozījumus. Parlamentam ir tiesības bloķēt priekšlikuma pieņemšanu, ja tas nespēj panākt vienošanos ar Padomi.

Ja Parlaments un Padome vienojas par grozījumiem, priekšlikumu var pieņemt. Ja vienoties neizdodas, risinājumu mēģina rast samierināšanas komiteja. Šajā otrā lasījumā pēdējā posmā priekšlikumu var bloķēt gan Parlaments, gan Padome.

Priekšlikums uzskatāms par pieņemtu, kad Parlaments un Padome vienojas par kopīgu tekstu, un tas ir publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

Parastā likumdošanas procedūra

Šeit izskaidroti visi parastās likumdošanas procedūras posmi un uzskaitīti visi saskaņā ar šo procedūru pieņemtie tiesību akti.

Īpašas likumdošanas procedūras

Šeit izskaidrots, kā notiek Parlamenta un Padomes sadarbība, piemērojot piekrišanas un konsultāciju procedūru.

ES tiesību aktu veidi 

Skatieties Eiropas Parlamenta sēžu tiešraidi

Skatieties Eiropas Savienības Padomes sēžu tiešraidi

Sekošana likumdošanas procesam

Ikviens var sekot līdzi ierosināto ES tiesību aktu virzībai likumdošanas procesā, sākot no plānošanas un pieņemšanas un beidzot ar piemērošanu un pārskatīšanu.

Plašāka informācija par sekošanu likumdošanas procesam

Meklēšana likumdošanas procedūrās

Iesaistieties likumdošanas procesā!

Komisijas labāka regulējuma programma sniedz iespēju ES politikas veidošanā piedalīties arī privātpersonām, uzņēmumiem, ieinteresētajām personām, valsts iestādēm un citām organizācijām. Izsakiet savu viedokli, izmantojot kādu no šīm iespējām:

Piedalieties, iesaistieties, balsojiet!

Video gallery