Pāriet uz galveno saturu

Tiesību aktu veidi

ES līgumos izklāstītos mērķus sasniedz ar dažādu tiesību aktu palīdzību. Daži no šiem aktiem ir juridiski saistoši, bet citi ne. Daži attiecas uz visu ES, bet citi tikai uz konkrētām dalībvalstīm.

Regulas

Regulas ir juridiski saistoši tiesību akti. Tās ir jāpiemēro pilnībā un visās ES dalībvalstīs. Piemēram, 2022. gadā, kad spēku zaudēja ES regula par viesabonēšanas maksas atcelšanu ES teritorijā, Parlaments un Padome pieņēma jaunu regulu, kuras mērķis bija uzlabot iepriekšējās regulas skaidrību un nodrošināt, ka nākamos desmit gadus tiek piemērota vienota pieeja viesabonēšanai.

Direktīvas

Direktīvas ir tiesību akti, kas nosaka mērķus, kuri jāsasniedz ES valstīm. Tomēr šo mērķu īstenošana ir dalībvalstu ziņā – katra no tām izstrādā savus tiesību aktus. Piemēram, ES vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu direktīva paredz samazināt konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi, samazinot vai pat aizliedzot šādu vienreizējai lietošanai paredzētu izstrādājumu (piemēram, šķīvju, salmiņu un dzērienu glāžu) izmantošanu.

Lēmumi

Lēmumi ir saistoši tiem, kuriem tie ir adresēti (piem., ES dalībvalstij vai uzņēmumam), un tieši piemērojami. Piemēram, Padome pieņēma lēmumu par eiro ieviešanu Horvātijā 2023. gada 1. janvārī. Šis lēmums attiecas tikai uz šo konkrēto valsti.

Ieteikumi

Ieteikumi nav juridiski saistoši. Piemēram, kad Komisija nāca klajā ar ieteikumu par to, ka ES valstu mediju pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu uzlabot to piederības pārredzamību un aizsargāt redakcionālo neatkarību, šim dokumentam nebija juridisku seku. Ieteikumi ļauj ES iestādēm darīt zināmu savu viedokli un ierosināt rīcības virzienu, nenosakot nekādus juridiskus pienākumus tiem, kam tie adresēti.

Atzinumi

Atzinumi ir instrumenti, kas ļauj iestādēm izteikt savu viedokli, neuzliekot nekādus juridiskus pienākumus to adresātiem. Atzinumus var sniegt galvenās ES iestādes (Komisija, Padome, Parlaments), kā arī Reģionu komiteja un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Komitejas tiesību akta izstrādes laikā sniedz atzinumus, kas atspoguļo to reģionālo, ekonomisko vai sociālo skatījumu. Piemēram, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sagatavoja atzinumu par Komisijas nākamās paaudzes stratēģiju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.