Skip to main content

Regulas, direktīvas un citi tiesību akti

Eiropas Savienības mērķi ir izklāstīti ES līgumos, un tos sasniedz ar dažādu tiesību aktu palīdzību. Daži no tiesību aktu veidiem ir juridiski saistoši, bet citi ne. Daži attiecas uz visām ES dalībvalstīm, bet citi tikai uz atsevišķām.

Regulas

Regulas ir juridiski saistoši tiesību akti. Tās ir jāpiemēro pilnībā visās dalībvalstīs. Piemēram, kad ES vēlējās garantēt, ka kopīgi aizsardzības pasākumi attiecas uz tās teritorijā importētiem produktiem, Padome pieņēma regulu.

Direktīvas

Direktīvas ir tiesību akti, kas nosaka visām dalībvalstīm sasniedzamos mērķus. Tomēr katra dalībvalsts ir tiesīga izstrādāt savus pasākumus, lai tos sasniegtu. Tā direktīva par patērētāju tiesībām aizliedz visas slēptās izmaksas un maksas internetā un pagarina termiņu, kurā patērētāji var atsaukt un anulēt pārdevuma līgumu.

Lēmumi

Lēmumi ir saistoši adresātiem, kuriem tie ir adresēti, (piemēram, dalībvalstij vai uzņēmumam) un tieši piemērojami. Piemēram, kad Komisija pieņēma lēmumu par ES dalību vairāku organizāciju darbībā, kuru mērķis ir cīņa pret terorismu, šis lēmums attiecās tikai uz šīm organizācijām.

Ieteikumi

Ieteikumi nav juridiski saistoši. Tā, kad Komisija nāca klajā ar ieteikumu, kas prasa no ES valstu tiesībaizsardzības iestādēm labāk izmantot videokonferences, lai nostiprinātu pārrobežu sadarbību starp tiesu iestādēm, šim tekstam nebija nekādu juridisku seku. Ieteikumi ļauj ES iestādēm darīt zināmu savu viedokli un ieteikt rīcības virzienu, nenosakot nekādus juridiskus pienākumus tiem, kam tie adresēti.

Atzinumi

Atzinumi ir instrumenti, kas ļauj iestādēm izteikt savu viedokli, neuzliekot nekādus juridiskus pienākumus to adresātiem. Atzinumus var sniegt galvenās ES iestādes (Komisija, Padome, Parlaments), kā arī Reģionu komiteja un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Šīs komitejas tiesību akta izstrādes laikā sniedz atzinumus, kas atspoguļo to reģionālo, ekonomisko vai sociālo skatījumu. Piemēram, Reģionu komiteja publicēja atzinumu par pasākumu kopumu “Tīru gaisu Eiropā”.