Skip to main content

Regolamenti, Direttivi u atti oħra

L-għanijiet stabbiliti fit-trattati tal-UE jinkisbu permezz ta' tipi differenti ta' atti legali. Wħud minnhom huma vinkolanti, u oħrajn mhumiex. Wħud minnhom japplikaw fil-pajjiżi kollha tal-UE, oħrajn għal ftit minnhom biss.

Regolamenti

"Regolament" hu att leġiżlattiv vinkolanti. Għandu jiġi applikat fl-intier tiegħu madwar l-UE kollha. Pereżempju, meta l-UE riedet taċċerta ruħha li jeżistu salvagwardji komuni fuq merkanzija importata minn barra l-UE, il-Kunsill adotta regolament.

Direttivi

"Direttiva" hi att leġiżlattiv li jistabbilixxi għan li jridu jiksbu l-pajjiżi kollha tal-UE. Madankollu, l-UE tħalli f’idejn il-pajjiżi individwali biex ifasslu l-liġijiet tagħhom dwar kif għandhom jintlaħqu dawn l-għanijiet. Eżempju partikolari hija d-direttiva tal-UE dwar id-drittijiet tal-konsumatur, li ssaħħaħ id-drittijiet għall-konsumaturi madwar l-UE, pereżempju billi telimina tariffi u spejjeż moħbija fuq l-internet, u testendi l-perjodu li fih il-konsumaturi jistgħu jiġbdu lura minn kuntratt ta' bejgħ.

Deċiżjonijiet

"Deċiżjoni" torbot lil min hi indirizzata (eż. pajjiż tal-UE jew kumpanija individwali) u tapplika direttament. Pereżempju, il-Kummissjoni ħarġet deċiżjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-UE fix-xogħol ta' bosta organizzazzjonijiet ta' kontra t-terroriżmu. Id-deċiżjoni li kienet tirrigwarda dawn l-organizzazzjonijiet biss.

Rakkomandazzjonijiet

"Rakkomandazzjoni" mhijiex vinkolanti. Meta l-kummissjoni ħarġet rakkomandazzjoni li l-awtoritajiet tal-liġi fil-pajjiżi tal-UE jtejbu l-użu tal-videoconferencing biex jgħinu lis-servizzi ġudizzjarji jaħdmu aħjar bejn il-fruntieri, dan ma kellu ebda konsegwenzi legali. Rakkomandazzjoni tippermetti lill-istituzzjonijiet jesprimu l-opinjoni tagħhom u jissuġġerixxu linja ta' azzjoni mingħajr ma jimponu ebda obbligu legali lil min tkun indirizzata.

Opinjonijiet

"Opinjoni" hi strument li jippermetti lill-istituzzjonijiet jagħmlu dikjarazzjoni b'mod mhux vinkolanti, fi kliem ieħor mingħajr ma' timponi ebda obbligu legali lil min tkun indirizzata. Opinjoni mhijiex vinkolanti. Tista' tinħareġ mill-istituzzjonijiet ewlenin tal-UE (il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Parlament), il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Waqt li jkunu qed isiru l-liġijiet, il-kumitati jagħtu l-opinjonijiet tagħhom mil-lat reġjonali, ekonomiku u soċjali speċifiku tagħhom. Pereżempju, il-Kumitat tar-Reġjuni ħareġ opinjoni dwar il-pakkett ta' politika għal arja nadifa fl-Ewropa.