Přejít na hlavní obsah

Druhy právních předpisů

Cíle stanovené ve svých Smlouvách naplňuje Evropská unie pomocí několika druhů právních aktů. Některé z nich mají právní závaznost, jiné nikoli. Některé z nich se vztahují na všechny země EU, jiné jen na některé.

Nařízení

„Nařízení“ je právně závazné. Platí v celém svém rozsahu v celé EU. Například poté, co v roce 2022 vypršelo platnost nařízení EU o zrušení poplatků za roaming při cestování v rámci EU, přijaly Evropský parlament a Rada nové nařízení, aby byl jeho text jasnější a aby byl společný přístup k poplatkům za roaming uplatňován po dobu dalších deseti let.

Směrnice

„Směrnice“ je právní akt stanovující cíl, který musejí všechny země EU splnit. Je však na jednotlivých zemích, jak formulují příslušné vnitrostátní zákony a jak těchto cílů dosáhnou. Příkladem je směrnice EU o plastech na jedno použití, která snižuje dopad některých plastů na jedno použití na životní prostředí, například omezením nebo dokonce zákazem používání plastů na jedno použití, jako jsou talíře, brčka a nápojové kelímky.

Rozhodnutí

„Rozhodnutí“ je závazné pro všechny, kterým je určeno (např. pro členský stát EU nebo určitou obchodní společnost), a je přímo použitelné. Rada například vydala rozhodnutí, kterým Chorvatsku umožnila přijmout euro ke dni 1. ledna 2023. Rozhodnutí se vztahuje pouze na tuto zemi.

Doporučení

„Doporučení“ není závazné. Když Evropská komise vydala doporučení, aby poskytovatelé mediálních služeb v zemích EU zprůhlednili vlastnickou strukturu a zaručili svou redakční nezávislost, nemělo to žádné právní důsledky. Prostřednictvím doporučení mohou orgány EU dát najevo svůj názor a navrhnout určité kroky, aniž by z nich vyvozovaly zákonnou povinnost pro toho, komu je určeno.

Stanoviska

Pomocí „stanoviska“ se orgán EU může vyjádřit k určité otázce nezávazným způsobem, tzn. aniž by tak zakládal zákonnou povinnost pro toho, komu je stanovisko určeno. Stanovisko není právně závazné. Vydat jej může hlavní orgán EU (Komise, Rada, Parlament), Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor. Tyto dva výbory vydávají během legislativního procesu stanoviska k návrhům z pohledu regionů nebo hospodářství a sociální oblasti. Například Evropský hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko ke strategii Komise pro malé a střední podniky v rámci nástroje NextGenerationEU.