Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Регламенти, директиви и други актове

Целите, определени с договорите за ЕС, се постигат чрез няколко вида правни актове. Някои са задължителни, а други — не. Едни се отнасят до всички страни от ЕС, а други — само до някои от тях.

Регламенти

Регламентът е задължителен законодателен акт. Той трябва да се прилага в своята цялост във всички страни от ЕС. Например, когато ЕС искаше да гарантира, че съществуват общи защитни мерки във връзка със стоките, внасяни от страни извън Съюза, Съветът прие регламент.

Директиви

Директивата е законодателен акт, с който се определя цел, която всички страни от ЕС трябва да постигнат. Отделните страни членки обаче могат да приемат свои собствени закони с оглед на постигането на тези цели. Един от примерите е Директивата на ЕС за правата на потребителите, с която се засилват правата на потребителите в ЕС, например като се премахват скритите такси и разходи в интернет и като се удължава периодът, в рамките на който потребителите могат да се откажат от договор за продажба.

Решения

Решенията са задължителни за този, за когото се отнасят (например страна от ЕС или предприятие), и се прилагат пряко. Така например Комисията излезе с решение относно участието на ЕС в работата на различни организации за борба с тероризма. Решенията са свързани само с тези организации.

Препоръки

Препоръките не са задължителни. Когато Комисията отправи препоръки правоприлагащите органи на страните членки да подобрят използването на видеоконферентни връзки, за да подпомогнат съдебните услуги в чужбина, това нямаше никакви правни последици. Препоръката позволява на институциите да изразяват своето мнение и да предлагат насоки за действие, без това да води до правни задължения за тези, към които тя е насочена.

Становища

Становището е инструмент, който позволява на институциите да направят изявление, без да налагат правни задължения на тези, за които то е предназначено. Становищата не са задължителни. Становища могат да издават основните институции на ЕС (Комисия, Съвет, Парламент), Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет. Когато се изготвят закони, комитетите дават становища от своята специфична регионална или икономическа и социална гледна точка. Така например, Комитетът на регионите излезе със становище относно пакета от мерки за чист въздух в Европа.