Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (76)

RSS
Показване на резултати от 1 до 20
Изпълнителна агенция

Тази изпълнителна агенция на Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, енергетиката и рибарството.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Агенция към Евратом

Агенцията за снабдяване към Евратом работи за поддържане на сигурността на доставките на ядрени материали за всички потребители в ЕС.

Уебсайт
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Адрес
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Luxembourg
Децентрализирана агенция

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището предоставя оперативна и техническа подкрепа на държавите от ЕС, за да им помогне да прилагат ефективно правото на Съюза в областта на убежището.

Уебсайт
https://www.euaa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+356 22487500
Адрес
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Уебсайт
https://eulisa.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Estonia
Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Европейската агенция по отбрана подпомага държавите от ЕС (с изключение на Дания) да подобряват своите отбранителни способности.

Уебсайт
https://www.eda.europa.eu/
Телефонен номер
+32 2 504 28 00
Адрес
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
Изпълнителна агенция

Изпълнителната агенция за научни изследвания е финансиращ орган за научни изследвания и иновации. Тя управлява безвъзмездни средства за научни изследвания от ЕС.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Изпълнителна агенция

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) управлява финансирането за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Институция на ЕС

Европейската комисия предлага закони, следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС и управлява разходните програми на Съюза.

Уебсайт
https://ec.europa.eu/info/index_en
Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Независим орган на ЕС, Европейската прокуратура разследва, повдига обвинения и предава на съда извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Орган на ЕС

Европейският омбудсман разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите или органите на ЕС.

Уебсайт
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
Телефонен номер
+33 3 88 17 23 13
Адрес
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
Институция на ЕС

Европейският парламент се състои от пряко избрани членове от всяка държава от ЕС, които обсъждат и изменят закони.

Уебсайт
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Телефонен номер
+32 2 284 21 11
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Институция на ЕС

Европейският съвет представлява държавните и правителствените ръководители от ЕС. Той отговаря за общите политически насоки на Съюза.

Уебсайт
https://www.consilium.europa.eu/en/
Телефонен номер
+32 2 281 61 11
Адрес
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
Междуинституционална служба на ЕС | EUSA

Европейското училище по администрация (EUSA) предоставя специално обучение за служителите на ЕС.

Уебсайт
https://europa.eu/eas/index_en.htm
Електронен адрес
Адрес
European School of Administration, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bruxelles/Brussels, Belgium
Орган на ЕС

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС, който дава становища на другите институции на Съюза.

Уебсайт
https://www.eesc.europa.eu/
Телефонен номер
+32 2 546 90 11
Адрес
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Юридическо лице на Европейския съюз

Европейският комитет по защита на данните предоставя насоки и препоръки за това как да се прилагат правилата за защита на данните в целия ЕС.

Уебсайт
https://edpb.europa.eu/edpb_en
Електронен адрес
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Орган на ЕС

Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че институциите и органите на ЕС защитават личната информация при нейното обработване.

Уебсайт
https://edps.europa.eu/_en
Телефонен номер
+32 2 283 19 00
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Орган на ЕС

Европейската служба за външна дейност е дипломатическата служба на ЕС и осъществява външната политика и политиката на сигурност на Съюза.

Уебсайт
https://www.eeas.europa.eu
Телефонен номер
+32 2 584 11 11
Институция на ЕС

Европейската централна банка управлява еврото и прилага икономическата и паричната политика на ЕС.

Уебсайт
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Телефонен номер
+49 69 13 44 0
Адрес
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
Орган на ЕС

Комитетът на регионите е асамблея, която консултира европейските институции относно законите, които засягат градовете и регионите в ЕС.

Уебсайт
https://cor.europa.eu/en
Телефонен номер
+32 2 282 22 11
Адрес
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Юридическо лице на Европейския съюз

Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации отговаря за регистрирането, контрола и налагането на санкции, когато е необходимо, на европейските политически партии и европейските политически фондации.